Toiminnot

Johannes Chrysostomos påskpredikan

Kohteesta Ortodoksi.net

Vår helige faders Johannes Chrysostomos påskpredikan

Kristus är uppstånden

Är någon from och gudfruktig, då må han glädja sig över denna sköna och ljusa högtid.
Är någon en vis tjänare, då må han med fröjd gå in i sin Herres glädje.
Har någon mödat sig länge i fastor, då må han mottaga sin lön.
Har någon arbetat ända från första timmen, då må han idag mottaga sin rättmätiga lön.
Kom någon vid tredje timmen, må han hålla högtid i tacksamhet.
Kom någon vid sjätte timmen, så må han icke tvivla, ty han skall ej gå något förlustig.
Dröjde någon ända till nionde timmen, så må han träda fram utan att tvivla, utan att frukta.
Kom någon först vid elfte timmen, så må han icke förskräckas för sin försumlighets skull. Ty Herren är barmhärtig;
han mottager den siste likaväl som den förste.
Han ger frid åt den som kom vid elfte timmen likaväl som åt den som verkat från första början.
Den siste förbarmar Han sig över och den förste hugsvalar Han.
Den ena lönar Han och åt den andre skänker Han gåvor.
Han mottager gärningen och avsikten hälsar Han.
Han ärar verket och prisar beslutet.
Träden därför alla in i vår Herres glädje;
mottagen eder lön, de första likaväl som de sista.
Rika och fattiga, fröjden eder med varandra!
Uthålliga och lättjefulla, ären tillsammans denna dag.
I som fastat och I som icke fastat, glädjen eder idag.
Bordet är dukat, njuten av det!
Kalven är gödd, må ingen gå hungrig;
alla mån I njuta av trons fest,
alla mån I mottaga nådens rikedom.
Ingen må gråta över sin fattigdom, ty det allmänneliga konungariket har uppenbarat sig.
Ingen må begråta sina överträdelser, ty förlåtelsen har strålat fram ur graven.
Ingen må frukta döden, ty Frälsarens död har befriat oss.
Han som hölls fången av den, har tillintetgjort den.
Han som nedsteg i helvetet, har fängslat helvetet.
Han lät det erfara bitterhet, när det smakade Hans kött.
Jesaja såg detta i profetisk syn och utropade:
"Helvetet", säger han, "erfor bitterhet av att se Dig där nere." (Jes.14:9).
Det erfor bitterhet, ty det störtades.
Det erfor bitterhet, ty det kom på skam.
Det erfor bitterhet, ty det dödades.
Det erfor bitterhet, ty det besegrades.
Det erfor bitterhet, ty det fängslades.
Det mottog en kropp och ställdes inför Gud.
Det mottog jorden och fick se himmelen.
Det mottog, vad det såg, och föll på det osynliga.
"Du död, var är Din udd,
du dödsrike, var är din seger?" (1.Kor.15:55).
Kristus är uppstånden och du är störtad.
Kristus är uppstånden, och demonerna ha fallit.
Kristus är uppstånden och änglarna glädja sig.
Kristus är uppstånden och livet bor ibland oss.
Kristus är uppstånden och icke en enda död finnes i graven.
Ty Kristus är uppstånden från de döda såsom förstlingen av de avsomnade (1.Kor.15:20).
Honom vare ära i evigheters evighet.
Amen.

[Översättning: Christofer Klasson]


Samma predikan på finska ock på engelska.