Toiminnot

Seurakunnanvaltuusto

Kohteesta Ortodoksi.net

Laissa ortodoksisesta kirkosta sanotaan:

53 §

Kokoonpano
Seurakunnanvaltuuston jäseniä ovat:
1) kirkkoherra; ja
2) neljäksi kalenterivuodeksi valitut jäsenet.
Seurakunnanvaltuustossa on jäseniä vähintään 9 ja enintään 21. Jäsenten lukumäärä määräytyy seurakunnan jäsenmäärän mukaan kirkkojärjestyksessä tarkemmin säädetyllä tavalla.
Jos jäsenen paikka tulee pysyvästi avoimeksi kesken toimikauden, puheenjohtajan on kutsuttava hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi kyseessä olevalla vaalialueella lähinnä eniten ääniä saanut vaalikelpoinen henkilö.

56 §

Tehtävät
Seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa.

Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksessä sanotaan:

81 §

Kokoonpano
Seurakunnassa, jonka jäsenmäärä on 1 500 tai vähemmän, seurakunnanvaltuustoon valitaan 9 jäsentä; 12 jäsentä, jos seurakunnan jäsenmäärä on yli 1 500, mutta enintään 2 500; 15 jäsentä, jos seurakunnan jäsenmäärä on yli 2 500, mutta enintään 5 000; ja 21 jäsentä, jos seurakunnan jäsenmäärä on yli 5 000.
Seurakunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Hiippakunnan piispa vahvistaa valtuuston puheenjohtajan vaalin. Valtuusto valitsee yhden tai useamman varapuheenjohtajan keskuudestaan. Puheenjohtajien toimikausi kestää yhden vuoden. Valtuusto valitsee itselleen sihteerin.
Hiippakunnan piispa voi määrätä erityisestä syystä tiettyä kokousta tai tietyn asian käsittelemistä varten valtuuston puheenjohtajaksi sopivaksi katsomansa henkilön.

87 §

Tehtävät
Seurakunnanvaltuuston tehtävänä on:
1. edistää seurakunnan hengellistä elämää sekä ohjata ja valvoa kasvatus-, nuoriso- ja diakoniatoimintaa;
2. valita hiippakuntaneuvoston, seurakunnanneuvoston, kappelineuvoston, vaalilautakunnan ja kiinteistölautakunnan jäsenet sekä kirkonisännöitsijät ja rukoushuoneiden isännöitsijät;
3. päättää papiston ja kanttorien tehtävien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta;
4. valita papit, diakonit ja kanttorit;
5. hyväksyä seurakunnan työntekijöitä ja toimielimiä varten tarvittavat työjärjestykset ja ohjesäännöt;
6. asettaa ehdokkaat maallikkojen edustajiksi kirkolliskokoukseen sekä valita maallikkojen edustajien valitsijamiehet ja heidän varajäsenensä;
7. tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja seurakunnan jakamisesta, muuttamisesta, lakkauttamisesta tai uuden seurakunnan perustamisesta;
8. tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja kappeliseurakunnan perustamisesta, jakamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta;
9. päättää hautausmaan perustamisesta, laajentamisesta ja lakkauttamisesta;
10. hyväksyä seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma;
11. hyväksyä seurakunnan talousarvio;
12. päättää seurakunnan varojen ja omaisuuden hallinnoimisesta ja käyttämisestä;
13. hyväksyä seurakunnan tilinpäätös;
14. päättää mitä toimenpiteitä tilivelvollisia kohtaan tehdyt muistutukset aiheuttavat sekä päättää seurakunnanneuvoston vastuuvapaudesta;
15. valita seurakunnan tilintarkastajat; sekä
16. päättää muista seurakunnan asioista, jollei niitä ole säädetty tai määrätty seurakunnanneuvoston tai vaalilautakunnan päätettäväksi.

88 §

Kokoontuminen
Seurakunnanvaltuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Seurakunnanvaltuuston vuosittaisista kokouksista ensimmäinen on pidettävä viimeistään toukokuun 31 päivänä ja toinen viimeistään marraskuun 15 päivänä.
Puheenjohtaja voi kutsua seurakunnanvaltuuston koolle muulloinkin, jos hän katsoo sen tarpeelliseksi. Seurakunnanneuvostolla tai vähintään neljäsosalla valtuuston jäsenistä on oikeus vaatia valtuuston koolle kutsumista. Perusteltu esitys on tehtävä kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle.
Kirkollishallitus ja hiippakunnan piispa voivat lisäksi kutsua valtuuston koolle.
Seurakunnanvaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja lukuun ottamatta 3 momentin mukaisia tapauksia, jolloin kokouksen kutsuu koolle asianomainen viranomainen. Kokouskutsu asialuetteloineen on toimitettava seurakunnanvaltuuston jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta sekä pidettävä nähtävänä vähintään 14 päivän ajan ennen kokousta.

89 §

Sääntömääräiset asiat
Vuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa seurakunnanvaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.
Vuoden toisessa sääntömääräisessä kokouksessa valtuuston on vahvistettava seurakunnan talousarvio, tuloveroprosentti, seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä valittava ne luottamushenkilöt, joiden toimikausi on kalenterivuosi.
Valtuuston toimikauden ensimmäinen kokous on pidettävä viimeistään tammikuun 31 päivänä. Kokouksessa valtuuston on valittava valtuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, tilintarkastajat, luottamushenkilöiden edustaja hiippakuntaneuvostoon, seurakunnanneuvoston määräaikaiset jäsenet sekä kappelineuvoston, vaalilautakunnan ja kiinteistölautakunnan jäsenet sekä kirkon ja rukoushuoneiden isännöitsijät.

90 §

Jäsenen aloiteoikeus
Jos seurakunnanvaltuuston jäsen haluaa asian valtuuston käsiteltäväksi, hänen on tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava se seurakunnanneuvoston valmisteltavaksi.

91 §

Pöytäkirja
Seurakunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuuston valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa ja se on tarkastettava 7 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä. Pöytäkirjantarkastajat merkitsevät lausuntonsa pöytäkirjaan ja allekirjoittavat sen. Jos puheenjohtaja ja tarkastajat eivät ole samaa mieltä pöytäkirjan sanamuodosta, se on palautettava seurakunnanvaltuuston tarkastettavaksi.
Seurakunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat valtuuston puheenjohtaja ja sihteeri.