Toiminnot

Troparier och kontakier på vanliga söndagar

Kohteesta Ortodoksi.net

Första tonen

Troparion

Fastän stenen hade förseglats av fienderna och krigsmännen bevakade Din allraheligaste Lekamen, uppstod Du på tredje dagen, o Frälsare, och gav liv åt världen. Därför ropar de himmelska krafterna till Dig, o Livgivare; Ära vare Din försyn, Du ende människoälskande!

Kontakion

Såsom Gud uppstod Du i härlighet ur graven och lät världen uppstå med Dig. Människonaturen prisar Dig såsom Gud, ty döden är icke mer. Adam jublar, o Härskare, och Eva, nu löst ur bojorna, gläder sig och ropar; Du, o Kristus, är Den som ger uppståndelse åt alla! Andra tonen

Troparion

När Du nedsteg till döden, Du odödliga Liv, då nedslog Du helvetet med Ditt gudomliga ljus. Men när Du uppväckte de döda från underjorden, då ropade de himmelska makterna: O Livgivare, o Kristus vår Gud, ära vare Dig!

Kontakion

Du uppstod ur graven, Allsmäktige Frälsare. Helvetet förskräcktes, då det såg undret och de döda stod upp. Skapelsen, som såg det, fröjdade sig i Dig och hela världen, o min Frälsare, lovsjunger Dig evinnerligen. Tredje tonen

Troparion

Må himlen fröjda sig och jorden vara glad. Ty Herren har gjort stora ting med Sin arm. Han har övervunnit döden med Sin död. Han är den förstfödde från de döda. Han har löst oss från helvetets fjättrar och skänkt världen stor nåd.

Kontakion

Idag har Du uppstått ur graven, Du barmhärtige, och har fört oss ut ur dödens portar. Idag jublar Adam och fröjdar sig Eva och profeterna besjunger tillsammans med patriarkerna oupphörligt Ditt herraväldes gudomliga kraft. Fjärde tonen Troparion

När kvinnorna, som följde Herren, hade hört uppståndelsens glädjebud från ängeln och kastat bort den fäderneärvda villfarelsen, sade de jublande till apostlarna; "Döden är förintad! Kristus, vår Gud, har uppstått och skänkt världen stor nåd!"

Kontakion

Min Gud och min Återlösare, Han den Barmhärtige, har såsom Gud från graven löst jordens barn från bojorna; Han har nedbrutit helvetets portar och såsom Härskare har Han uppstått på tredje dagen. Femte tonen

Troparion

O troende, låt oss besjunga och tillbedja Ordet, det som med Fadern och Anden är utan begynnelse, och som till vår frälsning lät sig födas av Jungfrun, ty det behagade Honom att i sitt kött stiga upp på Korset och lida döden men ock att uppväcka de döda, genom Sin ärorika uppståndelse!

Kontakion

Till dödsriket har Du nedstigit, min Frälsare; såsom Allsmäktig har Du krossat dess portar och såsom Skapare har Du låtit de döda uppstå med Dig. Du har tillintetgjort dödens udd och löst Adam från förbannelsen. Därför ropar vi till Dig; Fräls oss o Frälsare. Sjätte tonen

Troparion

Änglarnas härsmakt kom till Din grav, och väktarna blev såsom döda, och Maria stod vid graven och sökte efter Din allraheligaste Lekamen. Du har fängslat avgrunden och fängslades ej av den. Du, o Livgivare mötte Jungfrun, Herre, Du som uppstått från de döda, ära vare Dig!

Kontakion

Då Han med Sin skapande hand uppväckte de döda från dödsskuggans dal, gav Livgivaren, Kristus vår Gud, uppståndelse åt människors släkt. Han är förvisso allas Frälsare, Uppståndelsen och Livet; Han är allas Gud!