Toiminnot

“Suomalainen” Vanhan testamentin kaanon

Kohteesta Ortodoksi.net

Sisällysluettelo

TT Hannu Pöyhönen:

3.

"Suomalainen" Vanhan testamentin kaanon

Voidaan perustellusti sanoa, että Vanhan testamentin kaanon on mutkikas asia monessakin mielessä. Vanhan testamentin kaanonin ongelmat liittyvät niin syntyhistoriaan, kirjojen keskinäisen järjestyksen, mutta myös niiden jaottelun määrittelyyn, sen sisältämän materiaalin yhdistelyyn temaattisiksi kokonaisuuksiksi ja lopulta vielä sen laajuuteen.

Ennen kuin lähdemme vaiheittain selvittelemään tietämme tämän viidakon halki, meidän on varmaankin viisasta lähteä liikkeelle siitä, mikä on meille entuudestaan tuttua, eli Vanhan testamentin kaanonista sellaisena kuin me todennäköisesti olemme tottuneet sen tähän asti mieltämään. Tästä syystä seuraavalle sivulle on kirjattu visuaalisesti helposti hahmotettavaan muotoon Vanhan testamentin kanoniset kirjat Suomessa vallalla olevan perinteen mukaisesti, joka nojautuu pitkälti paikallisen valtakirkon omaksumaan käytäntöön. Jotta kuitenkin samalla voisimme tulla konkreettisesti tietoiseksi myös aiheeseemme liittyvistä ongelmista sekä lisäksi vielä valmistella maaperää ensimmäistä eteenpäin johtavaa askelta varten, luettelon viereen on laitettu näkyviin Vanhan testamentin kaanon Palestiinan juutalaisten omaksumassa muodossa. Kirjat on numeroitu kummassakin tapauksessa kyseisten perinteiden mukaisesti myöhempää käyttöä silmällä pitäen sekä edellisen luettelon tapauksessa varustettu vielä Suomessa käytössä olevilla virallisilla lyhenteillä artikkelista saatavan hyödyn lisäämiseksi.

Suomessa vallitseva käytäntö: Juutalaisuuteen vakiintunut käytäntö:
I Laki: I Laki (Tôrâ):
1. Ensimmäinen Mooseksen kirja (1.Moos.) 1. Ensimmäinen Mooseksen kirja
2. Toinen Mooseksen kirja (2.Moos.) 2. Toinen Mooseksen kirja
3. Kolmas Mooseksen kirja (3.Moos.) 3. Kolmas Mooseksen kirja
4. Neljäs Mooseksen kirja (4.Moos.) 4. Neljäs Mooseksen kirja
5. Viides Mooseksen kirja (5.Moos.) 5. Viides Mooseksen kirja
II Historialliset kirjat: II Profeetat (Něbî’îm):
6. Joosuan kirja (Joos.) A. Varhaisemmat profeetat:
7. Tuomarien kirja (Tuom.) 6. Joosuan kirja
8. Ruutin kirja (Ruut) 7. Tuomarien kirja
9. Ensimmäinen Samuelin kirja (1.Sam.) 8. a) Ensimmäinen Samuelin kirja
10. Toinen Samuelin kirja (2.Sam.) 8. b) Toinen Samuelin kirja
11. Ensimmäinen kuninkaiden kirja (1.Kun.) 9. a) Ensimmäinen kuninkaiden kirja
12. Toinen kuninkaiden kirja (2.Kun.) 9. b) Toinen kuninkaiden kirja
13. Ensimmäinen aikakirja (1.Aik.) B. Myöhäisemmät profeetat:
14. Toinen aikakirja (2.Aik.) 10. Jesajan kirja
15. Esran kirja (Esra) 11. Jeremian kirja
16. Nehemian kirja (Neh.) 12. Hesekielin kirja
17. Esterin kirja (Est.) 13. “Kaksitoista profeettaa”
III Runolliset kirjat: * Hoosean kirja
18. Jobin kirja (Job) * Joelin kirja
19. Psalmit (Ps.) * Aamoksen kirja
20. Sananlaskut (Sananl.) * Obadjan kirja
21. Saarnaajan kirja (Saarn.) * Joonan kirja
22. Laulujen laulu (Laul.l.) * Miikan kirja
IV Profeetat: * Nahumin kirja
A. Suuret profeetat * Habakukin kirja
23. Jesajan kirja (Jes.) * Sefanjan kirja
24. Jeremian kirja (Jer.) * Haggain kirja
25. Valitusvirret (Valit.) * Sakarjan kirja
26. Hesekielin kirja (Hes.) * Malakian kirja
27. Danielin kirja (Dan.) III Kirjoitukset (Kětubim):
B. Pienet profeetat 14. Psalmit
28. Hoosean kirja (Hoos.) 15. Jobin kirja
29. Joelin kirja (Joel) 16. Sananlaskut
30. Aamoksen kirja (Aam.) 17. Ruutin kirja
31. Obadjan kirja (Ob.) 18. Laulujen laulu
32. Joonan kirja (Joona) 19. Saarnaajan kirja
33. Miikan kirja (Miika) 20. Valitusvirret
34. Nahumin kirja (Nah.) 21. Esterin kirja
35. Habakukin kirja (Hab.) 22. Danielin kirja
36. Sefanjan kirja (Sef.) 23. a) Esran kirja
37. Haggain kirja (Hagg.) 23. b) Nehemian kirja
38. Sakarjan kirja (Sak.) 24. a) Ensimmäinen aikakirja
39. Malakian kirja (Mal.) 24. b) Toinen aikakirja

Näistä kahdesta Vanhan testamentin kanonisten kirjojen luettelosta, joista ensimmäinen siis edustaa lähinnä lännen protestanttisen kristillisyyden ja toinen juutalaisuuden parissa vallitsevaa perinnettä, voimme jo nopealla silmäyksellä havaita seuraavat erot:

  1. ensinnäkin ryhmittelyssä käytettävät nimitykset vastaavat huonosti toisiaan,
  2. toiseksi kirjojen järjestys kaanonissa ei ole lähestulkoonkaan sama ja
  3. kolmanneksi kirjojen määrä on huomattavan erilainen.

Lähempi tutustuminen luetteloihin johtaa kuitenkin ajatukset toiseen suuntaan. Se näet paljastaa, että kaanonin erot ovat lopultakin sekundaarisia, sillä itse pääasia eli kirjojen määrässä havaittava poikkeama johtuu pelkästään erilaisesta tavasta yhdistää tai erotella siihen sisältyvää materiaalia. Juutalaisilla monet kristillisessä perinteessä kaksiosaisina tavattavat teokset esiintyvät yhtenä kokonaisuutena (Samuelin kirjat, Kuningasten kirjat, Aikakirjat, mutta myös Esra ja Nehemia) ja, mikä tässä yhteydessä on tärkeintä, heille 12 “pienen profeetan” teokset edustavat yhtä ainutta profeettakirjaa.

Niinpä voimme ensimmäisenä merkittävänä havaintona todeta, että Vanhan testamentin kaanon niin lännen protestanttisten kirkkojen tuottamissa raamatunkäännöksissä kuin hepreankielisissä juutalaisissa Pyhien Kirjojen tekstilaitoksissa on sisällöllisesti identtinen, vaikka edellisessä tapauksessa siihen kuuluukin 39 ja jälkimmäisessä hämäävästi vain 24 kirjaa.

Tämän ensikontaktin jälkeen lähdemme varsinaisesti seuraamaan Vanhan testamentin kaanonin historiaa, minkä yhteydessä pääsemme paremmin ymmärtämään materiaalin jaottelussa esiintyvien nimitysten erilaisuutta, mutta myös tämän asian taakse kätkeytyvää sanomaa.


<- edellinen osa: Osa 1. "Kaanon" ~ seuraava osa: Palestiinalaisen kaanonin historia ->


© Hannu Pöyhönen

Sisällysluettelo