Toiminnot

AK1923: Kirkollisesta ajanluvusta

Kohteesta Ortodoksi.net

Yleisortodoksisen kokouksen päätökset kirkollisesta ajanluvusta

Aamun Koiton nr. 18/1923 kansilehti.

(Konstantinopolin Patriarkaatin virallisesta lehdestä „Ekklesiastike Aletheia" 9 p. kesäk. 1923)

I.osa

Yleisortodoksinen Kokous Konstantinopolissa kokoontuneena Hänen Korkeimman Pyhyytensä Ekumenisen Patriarkan hra Meletios lV:n esimiehyydellä.

Todeten, että uskonnollisen ja valtiollisen ajanluvun välisen eron poistaminen on ehdottomasti välttämätön ja että mitään kanonista estettä ei ole käytännössä olevan kirkollisen Ajanluvun korjaamista vastaan Tähtitieteen tulosten mukaan, päättää yksimielisesti Julianisen Ajanlaskun korjaamisen seuraavalla tavalla:

 1. Julianisen Ajanluvun 13 päivää,jotka muodostavat sen eron verrattuna aurinkovuosiin ensimäisestä Ekumenisesta Synodista Nikaiassa tähän päivään asti, pyyhitään pois. Niin muodoin 1:stä päivää lokakuuta 1923 on pidettävä 14:ntenä päivänä lokakuuta 1923.
 2. Poispyyhittyjen päivien kirkkojuhlat vietetään joko kaikki samalla kertaa 14 päivänä lokakuuta 1923 taikka niin kuin Hiippakunnan Piispa tämän päättää.
 3. Kaikki vuoden kuukaudet tulevat säilyttämään saman määrän päiviä, kuin niillä nyt on. Karkausvuosina helmikuussa tulee, niin kuin nytkin olemaan 29 päivää.
 4. Niin kuin tähänkin asti tulee olemaan kahdenlaisia vuosia; tavallisia, joissa on 365 päivää, ja karkausvuosia, joissa on 366 päivää. Karkausvuosia ovat ne, joiden vuosiluvut ovat tasan jaolliset neljällä, niin kuin on ollut tähän saakka. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan vuosisataisvuodet, joista jäljempänä oleva sääntö on voimassa.
 5. Vuosisataisvuodet (toisin sanoen ne, jotka päättyvät kahteen nollaan) ovat ainoastaan silloin karkausvuosia, kun vuosisatojen luku jaettuna 9:llä antaa jäännökseksi joko 2 tai 6. Kaikki muut vuosisataisvuodet tulevat olemaan tavallisia vuosia. Niin muodoin ovat alempana merkittyjen vuosisataisvuosien joukossa karkausvuosia alleviivatut. Siis: 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 Tämän järjestelyn johdosta tulee siviilivuoden keskimääräinen pituus olemaan 365 päivää 5 tuntia 48 minuuttia ja 48 sekuntia, täydessä sopusoinnussa aurinkovuoden keskimääräisen pituuden kanssa.
 6. Liikkumattomilla juhlilla on oleva sama päivämäärä, mikä niillä on ollut tähän saakka.
 7. Liikkuvat juhlat määrätään Pääsiäisjuhlan mukaan. Kanonisten sääntöjen mukaan, jotka säilyvät koskemattomina, on Pääsiäinen vietettävä sunnuntaina, joka seuraa ensimäistä täyttäkuuta kevätpäiväntasauksen jälkeen.
 8. Pääsiäisen täydenkuun määrääminen tapahtuu tähtitieteellisten laskelmien perustalla, ottamalla aina huomioon tieteen suorittamat edistykset. Pääsiäisen päivämäärän määrääminen taas tapahtuu Jerusalemin Pyhän kaupungin ajan mukaan.
 9. Ekumenisen Patriarkan istuimen tulee pyytää Ateenan, Belgradin, Bukarestin ja Pulkovon (Pietarin) tähtitorneja tai yliopistojen tähtitieteellisiä osastoja laatimaan pitkäaikaisia pääsiäistaulukkoja, jotka se sitten tekee tiettäväksi kaikille Ortodoksisille Kirkoille.
 10. Tämä Julianisen Ajanluvun muutos ei saata muodostaa estettä sen myöhemmälle muuttamiselle, jonka kaikki Kristityt Kirkot tahtovat hyväksyä.

Muistutuksia

5 §:ään. Uusi Ajanluku on tarkempi kuin Gregorianinen, jonka mukaan vuoden keskimääräinen pituus eroaa 24 tai 26 sekuntia aurinkovuoden keskimääräisestä pituudesta. Ero uuden Ajanluvun ja Gregorianisen ajanluvun siviilivuosien pituuden välillä on niin pieni, että vasta 877 vuoden päästä on huomattavissa ero päivämäärässä. Tosiasiallisesti ovat seuraavista vuosisataisvuosista Gregorianisen ajanluvun mukaan karkausvuosia seuraavassa taulukossa olevat alleviivatut vuodet 2000 , 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800. Eroavaisuus esiintyy siis vasta vuonna 2800.

8 §:ään. Kun päivä luetaan keskiyöstä keskiyöhön, niin tulee määrättäväksi kevätpäiväntasauksen jälkeisen ensimäisen kuun-oppositsionin siviilipäivämäärä sen meridianin ajan perustuksella, joka kulkee Pyhän Haudan temppelin läpi. Ensimäinen Sunnuntai tämän päivämäärän jälkeen on Pääsiäisen päivä, niin että jos itse tämä päivä sattuu olemaan sunnuntai, on Pääsiäinen vietettävä seuraavana sunnuntaina.

Patriarkaatissa, 5:nä päivänä kesäkuuta 1923.

Konstantinopolin Meletios
Maurovunin Gabriel
Kytsikoksen Kallenikos
Nikaian Basilios
P. Amerikan Aleksandros
Dyrrakhionin Jakobos
Arkkimandriitta Julios Skriban
V. Antoniadis, Khalkin Teologisen koulun Professori
Toht. M. Milankovits, Belgradin Yliopiston Professori

Sihteeri
Arkkimandriitta Germanos,
Pyhän Synodin Pääsihteeri

II. osa

Yleisortodoksinen kokous Konstantinopolissa kokoontuneena Hänen Korkeimman Pyhyytensä Ekumenisen Patriarkan herra Meletios IVmen esimiehyydellä ja harkittuaan istunnoissaan toukokuun 23:na ja kesäkuun s:nä 1923 niitä ehtoja, joilla Ortodoksinen Kirkko voisi ottaa osaa Neuvotteluun, joka tarkoittaa uuden tieteellisesti ja käytännöllisesti täydellisemmän ajanluvun aikaansaamista päättää yksimielisesti:

 1. Pyytää Ekumenista Patriarkanistuinta, että se edelläkäyneen sopimuksen jälkeen muiden Ortodoksisten Kirkkojen kanssa ilmoittaisi Kansainliitolle, että Ortodoksinen Kirkko kernaasti antaa hyväksymisensä sille, että saadaan aikaan uusi ajanluku, mikäli tämän hyväksyvät kaikki Kristityt Kirkot. Jos Kansainliitto katsoo itseään epäpäteväksi vastaanottamaan tällaista Ekumenisen Patriarkanistuimen tiedonantoa, jää tämän toimeksi tehdä yllämainittu tiedonanto tavalla, jonka muuten pitää oikeana.
 2. Ortodoksinen Kirkko antaa etusijan ajanluvulle, joka säilyttää viikkojen itsenäisyyden, mutta ei kumminkaan sido itseään tähän käsitykseen siinä tapauksessa että muut Kirkot suostuvat vastaanottamaan uuden ajanluvun, joka vaatii viikkojen yhtenäisen sarjan keskeyttämistä.
 3. Mikäli Kristittyjen Kirkkojen yhteinen suostumus asiaan vaikuttaa, on Ortodoksinen Kirkko halukas julistamaan Pääsiäisjuhlan kiinnitettäväksi aina samaan sunnuntaipäivään.
 4. Se ilmaisee toivomuksen, että sellainen siirtymätön Pääsiäissunnuntai vastaisi tieteellisellä tavalla määrättyä todellista Herran Ylösnousemisen Sunnuntaita.

Patriarkaatissa, 5:nä kesäk. 1923.

+ Konstantinopolin Meletios
+ Maurovunin Gabriel
+ Kytsikoksen Kallinikos
+ Nikaian Basilios
+ P. Amerikan Aleksandros
+ Dyrrakhionin Jakobos
Arkkimandriitta Julios Skriban
V. Antoniadis, Khalkin Teologisen koulun Professori
Toht. M. Milankovits, Belgradin Yliopiston Professori

Sihteeri
Arkkimandriitta Germanos
Pyhän Synoodin Pääsihteeri

Huomautus Yleisortodoksisen kokouksen päätöksen II:sen osan 2:sen kohdan johdosta. Ajanluku, joka vaatii viikkojen yhtenäisen sarjan keskeyttämistä, tarkoittaa tunnettua ehdotusta, jonka mukaan vuosi sisältäisi kolmetoista 28 päivän pituista kuukautta eli 52 täyttä viikkoa; siinä tapauksessa, jotta pysyttäisiin aurinkovuoden tasalla tulisi tavallisina vuosina uuden vuoden päivä olemaan viikkojen ulkopuolella ja karkausvuosina myöskin sen edellinen päivä.

Ekumenisen Patriarkan kirje kirkollisesta ajanluvusta

MELETIOS,
Jumalan armosta Konstantinopolin, Uuden Rooman Arkkipiispa ja Ekumeninen Patriarkka.

Pyhitetyin Viipurin ja koko Suomen arkkipiispa, Pyhässä Hengessä meidän vähäarvoisuutemme rakas veli ja virkatoveri, herra Serafim, armo olkoon Teille ja rauha Jumalalta. Olemme vastaanottaneet, minkä Te, Pyhitetyin Arkkipiispa, olette kirjoittanut, yksityiskohdissa esittäen, millä kannalla ajanlukua koskeva kysymys siellä on.

Mutta ajanlaskukysymys, jonka jo on ratkaissut lopullisesti äskettäin kokoontunut ja meidän esimiehyydellämme täällä toiminut Yleisortodoksinen Kokous siinä mielessä, että juhlapäivät mukautetaan kaikkialla jo ortodoksisissakin valtakunnissa käytäntöön otetun uuden ajanluvun mukaan, ei tarvitse enempää harkitsemista ja tarkistamista sen suorittamisen osoittamiseksi. On nimittäin ilmeistä, että sellaisen Ortodoksisten Kirkkojen yhteisen lausunnon ja päätöksen jälkeen on teidän Pyhyydellänne jo siitä varma ohjenuora teidän johdoksenne, kun teidän ilman empimistä pitää viipymättä ulottaa uuden ajanlaskun käyttö kaikkiin Arkkipiispakunnan seurakuntiin, koska on päätetty Ortodoksisten kirkkojen puolelta sen yleinen ja lopullinen käytäntöönotto tulevasta lokakuusta lähtien myös kirkollisissa suhteissa. Teidän tiedoksenne, Pyhitetyin Arkkipiispa, ellette vielä ole saanut tarkkaa tietoa tätä koskevista päätöksistä, lähetämme täten oheenliitettynä kappaleen tehtyä päätöstä.

Jumalan armo olkoon teidän kanssanne, Pyhitetyin Arkkipiispa.

1923 heinäkuun 10:ntenä.
Konstantinopolin rakas veli Kristuksessa.


(Teksti on julkaistu Ortodoksi.netin sivuilla PSHV:n komitean kirjallisella luvalla. Artikkeli on alkuaan julkaistu Aamun Koitossa nr. 18/1923, joka ilmestyi syyskuun 7. päivänä 1923, sivuilla 141-142 [5-6].)