Toiminnot

Aloite:Kirkolliskokouksen valiokuntien työn tehostaminen

Kohteesta Ortodoksi.net

Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2009 kirkolliskokoukselle

23.6.2009

Aloitteen tekijät: kirkolliskokousedustajat Mikko Kärki ja Hannu Pyykkönen


KIRKOLLISKOKOUKSEN VALIOKUNTIEN TYÖN TEHOSTAMINEN

Suomen ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksessä sanotaan:

41 §
Valiokunnat
Kirkolliskokouksen pysyviä valiokuntia ovat hallintovaliokunta, lakivaliokunta, sivistysvaliokunta, talousvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta.

Laissa Suomen ortodoksisesta kirkosta sanotaan:

23 §
Valiokunnat
Kirkolliskokous asettaa toimikaudekseen valiokunnat.
Kirkolliskokous voi lisäksi asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan tai tutkimaan erityistä asiaa. Kirkolliskokouksen lähetekeskustelun jälkeen asiat siirretään valiokuntien valmisteltavaksi, jollei kirkolliskokous lähetekeskustelussa päätä kirkollishallituksen esityksestä, että asia jätetään käsittelemättä. Kirkolliskokous ei voi ottaa asiaa käsittelyynsä ennen kuin valiokunta on sen valmistellut.

Kirkolliskokouksen työjärjestyksessä on tarkemmin määritelty useita käytännön asioita. Siellä sanotaan mm.

9 §
Valiokunnat valitsevat toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valiokunnat valitsevat itselleen sihteerin.

Käytäntö on vaihdellut kahdessa viimeisessä kirkolliskokouksessa. Toisessa sihteerinä toimi yksi valiokunnan jäsenistä, toisessa yksi kirkollishallituksen virkailija toimi valiokunnan sihteeriä avustavana teknisenä sihteerinä.

Viime aikoina kirkollishallituksessa on tehty toimenkuvien tarkennuksia ja tehtäviin on valittu uusia työntekijöitä. Näitä toimenkuvatarkennuksia on syytä jatkaa ja selkiinnyttää sekä samalla järkiperäistää kaikkien työntekijöiden työnkuvia.

Esitämme, että kirkolliskokous määrittelee valiokuntien pysyviksi sihteereiksi oman toimialansa johtavassa tai muutoin itsenäisessä asemassa toimivan virkailijan seuraavasti:

  • hallintovaliokunta -> kirkollishallituksen sihteeri (ny. Harri Tajakka)
  • lakivaliokunta -> lainoppinut kirkkoneuvos (nyk. Risto Ikäheimo)
  • sivistysvaliokunta -> kasvatusasiain koordinaattori (nyk. Sirpa Okulov)
  • talousvaliokunta -> kirkon taloudenhoitaja (nyk. Paavo Kokotti)

Nämä tehtävät lisätään heidän tehtäviensä kuvauksiin ja heidät velvoitetaan pitämään oman valiokuntansa jäsenet ajan tasalla valiokuntansa asioista myös kirkolliskokousten välisenä aikana toimittamalla heille mahdollisimman pian saapuneet ja valiokunnalle määrätyt aloitteet ja muut asioiden hoitamisen ja päättämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat.

Pysyvien valiokuntien työskentelyä on myös tehostettava kirkolliskokousten välillä. Tähän tarjoaa mahdollisuuden myös kirkolliskokouksen työjärjestys (25 §), jossa sanotaan:

Valiokunta voi työskennellä kirkolliskokousten istuntokauden aikana puheenjohtajansa kutsusta.

Tämä pykälä ei toimi eikä toteudu, jos kokoontumisille ei ole varattu määrärahoja tai jos valiokunnan jäsenille ei toimiteta tietoja käsiteltävistä asioista istuntokaudella aikana. Siksi edellytyksiä ja taloudellisia resursseja tällaiseen tehokkaaseen työskentelyyn on lisättävä.

Hannu Pyykkönen

rehtori, kirkolliskokousedustaja

Mikko Kärki

rovasti, kirkolliskokousedustaja


-> Anna palautetta. Mainitse palautteessa aloitteen nimi. ~ ~ ~ <-

-> Takaisin aloitteiden aloitussivulle