Toiminnot

Aloite: Selvitys sidonnaisuuksista

Kohteesta Ortodoksi.net

Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2009 kirkolliskokoukselle

23.6.2009

Aloitteen tekijät: kirkolliskokousedustaja Hannu Pyykkönen.


SELVITYS SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON PAPISTON SIDONNAISUUKSISTA POLITIIKKAAN JA LIIKE-ELÄMÄÄN JA SEN HALLINTOON

Kevään 2009 aikana Suomen ortodoksista kirkkoa riepottelivat julkisuudessa papiston poliittiseen toimintaan sekä heidän liike-elämään, sen hallintoon sekä erilaisiin muihin järjestöjen toimintaan osallistumiseen liittyvät kysymykset. Tämä keskustelu välitti julkisuuteen sen kuvan, että osa kirkon papistosta ei ilmeisesti ole valmis hyväksymään osaa oman kirkkomme kanonisista säädöksistä eikä alistumaan niiden ohjaukseen eikä noudattamaan niitä. Säädöksiä vastaan purnataan julkisuudessa ja jopa mediassa ja näin luodaan koko kirkolle huonoa julkisuuskuvaa ja annetaan näin täysin vääriä mielikuvia ortodoksisesta kirkostamme julkisuuteen ihmisille, jotka eivät tunne tarkemmin kirkkomme arvoperustaa ja sen säädöksiä.

Piispainkokous puuttui yhteen asiaan joskin erimielisenä ja tämä erimielisyyskin lisäsi asian saamaa kielteistä julkisuutta. Joillakin taholla on ihmetelty, miten tällainen toiminta on mahdollista papeille tai piispoille Suomessa, mutta ei missään muussa perinteisessä ortodoksisessa paikalliskirkossa. Näissä paikalliskirkoissa hierarkkeja vastaan niskuroivat papit olisi erotettu ja kirkon perinnettä vastaan toimivat piispat laitettu eläkkeelle.

Jotta tälle hieman kiusalliseksi muuttuneelle asialle saataisiin kirkon perinteen ja kanonien mukainen ratkaisu ja päätös, joka on oikeudenmukainen ja tasapuolinen kaikille kirkon parissa pappeuden palvelutehtäviä suorittaville diakoneista piispoihin, Suomen ortodoksisen kirkon on määriteltävä kantansa joihinkin viime aikoina esille nousseisiin asioihin tarkemmin ja riittävän selvästi. Kanonit säätelevät tiettyjä asioita ja piispainkokous tekee niiltä osin papistoa koskevat omat johtopäätöksensä ja ratkaisunsa, joihin kirkolliskokouksella ei ole toimivaltaa. Siltä osin toimivalta säilyy piispain kokouksella.

Kirkolliskokous voi kuitenkin kirkon ylimpänä päätöksentekijänä ohjeistaa piispoja ja koko papistoa joittenkin asioiden osalta, koska sillä on valta muiden muassa hyväksyä kirkkojärjestys ja muuttaa sitä tarvittaessa sekä antaa lausunto kirkon kannalta periaatteellisesti tärkeissä asioissa ja valvoa kirkon toimintaa ja hallintoa (Laki 20§).

Tämän vuoksi asian jatkokäsittelyn selkiinnyttämiseksi ja tilanteen rauhoittamiseksi esitän, että kirkollishallitus laatii pikaisesti selvityksen Suomen ortodoksisen kirkon papiston sidonnaisuuksista politiikkaan ja liike-elämään ja sen hallintoon sekä muihin erilaisiin organisaatioihin siltä osin, kuin tämä toiminta on kanonien vastaista tai ristiriidassa ortodoksisen kirkon kanonien kanssa. Selvityksen tulokset on esitettävä heti niiden valmistuttua piispain kokoukselle ja kirkolliskokoukselle, jotta kokouksessa erikseen nimetty kirkolliskokouksen pysyvä valiokunta voi tarvittaessa käsitellä asiaa istuntojen välisenä aikana.

Selvityksen jälkeen kirkollishallituksen on yhteistyössä piispain kokouksen kanssa ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin asian tilan korjaamiseksi, mikäli näin katsotaan joissain kohdissa olevan tarvetta. Tehdyt ratkaisut tulee tiedottaa kirkolliskokoukselle viipymättä ja asiaan palataan seuraavassa kirkolliskokouksessa, mikäli asiat vaativat kirkolliskokouksen päätöksiä.

Hannu Pyykkönen

kirkolliskokousedustaja


-> Anna palautetta. Mainitse palautteessa aloitteen nimi. ~ ~ ~ <-

-> Takaisin aloitteiden aloitussivulle