Toiminnot

Hallinnon kehittäminen

Kohteesta Ortodoksi.net

Vuoden 2009 kirkolliskokouksessa käsiteltiin aloitetta hallinnon kehittämisestä:

-> Aloite: Hallinnon kehittämisen jatkotoimet

Vuoden 2009 kirkolliskokous päätti hallinnonkehittämistyön jatkamisesta. Kirkollishallitus perusti myöhemmin kolmannen työryhmän tammikuussa 2010. Puheenjohtajana on toiminut Sirpa Koriala ja jäseninä isä Markku Salminen ja Jorma Aho. Ryhmä kutsui sihteerikseen Elsi Takalan.

Työryhmä julkisti mietintönsä, jonka alkuosassa se selvitti oman työnsä taustaa:

Suomen ortodoksinen kirkko on viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana käynnistänyt kolme työryhmää, joiden tehtävänä on ollut kirkon hallinnonuudistuksen suunnittelu. Ensimmäisen ryhmän työ pohjautui XVI varsinaisen kirkolliskokouksen päätökseen (1995), se alkoi keväällä 1996 ja ryhmä antoi mietintönsä vuonna 1998. Ryhmä päätyi suosittelemaan mm. kirkkoa koskevien yksityiskohtaisten säädösten siirtämistä valtiovallalta kirkolle itselleen, kaksiportaista seurakuntahallintoa ja talous-, henkilöstö- ja kiinteistöhallinnon siirtämistä joko hiippakuntiin, seurakuntayhtymiin tai kirkollishallitukseen. Seurakunta- ja hiippakuntajaon uudistaminen nähtiin välttämättömänä. Kirkolliskokousta esitettiin kehitettäväksi pitkäjänteiseksi suunnittelufoorumiksi ja kirkollishallitusta seurakuntia palvelevaksi. Uutta tieto- ja kommunikaatiotekniikkaa esitettiin otettavaksi käyttöön.
Ensimmäisen työryhmän esityksistä on toteutunut:
* taloushallinnon ja väestökirjanpidon keskittäminen
* vain kirkon ja valtion suhteet määritellään lailla, muut säädökset kirkolliskokoukselle
* kirkolliskokous jokavuotiseksi
* yhteinen yrityspuhelinnumero.
Lisäksi tiedonhallintaa ja viestintää on jossakin määrin tehostettu uudella teknologialla. Mm. keväällä 2010 toteutettiin ensimmäistä kertaa kirkollishallituksen kollegion istunto videoneuvotteluna.
Toinen hallinnonkehittämisryhmä perustettiin XVII varsinaisen kirkolliskokouksen (v. 1998) päätöksen pohjalta. Kirkolliskokous käsitteli ensimmäisen ryhmän mietintöä ja totesi, että työtä oli syytä jatkaa. Tehtävänä oli erityisesti seurakuntahallinnon sekä seurakuntien ja hiippakuntien yhteyksien kehittäminen.
Ryhmä täsmensi edellisen työryhmän tekemää esitystä lainsäädännön jakamiseksi kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. Lisäksi ryhmä antoi kanonisia perusteluja kirkon hallinnon hiippakuntakeskeisyydelle ja esitti joidenkin seurakuntien toimintojen keskittämistä hiippakuntien tasolle (talousarvion valmistelu ja seuranta, hiippakuntien yleisen talouden hoito, seurakuntien vuosikertomukset, virat). Hiippakuntiin esitettiin hiippakuntaneuvostoja ja -valtuustoja sekä seurakuntien tasolle seurakunnankokousta ja seurakunnanneuvostoa. Ryhmän esittämät hiippakuntaneuvostot ovat toimineet viime vuosina, mutta niiden jäsenten valintaperusteet sekä neuvoston tehtävät ovat vaihdelleet hiippakunnittain. Seurakunnissa hiippakuntaneuvoston toiminta on koettu lisärasitteena ja pitkien matkojen takia myös ylimääräisenä kustannuseränä.

Nyt tämä viimeisimmän jatkotyöryhmän tekemä muistio löytyy täydellisenä myös Ortodoksi.netistä ja sitä on siellä mahdollisuus myös kommentoida. Kommentoiminen tapahtuu Ortodoksi.netin keskustelupalstalla, jonne täytyy ensin rekisteröityä, jos sitä ei ole jo aikaisemmin tehnyt. Keskustelu löytyy säikeestä: Kirkolliskokous 2010 -> Hallinnon kehittäminen. Ehdotus mietinnöstä keskustelemiseen on tullut työryhmän taholta ja työryhmä toivoo, että mahdollisimman moni voisi osallistua tähän keskusteluun.

Lue työryhmän mietintö ja kommentoi sitä:

-> Hallinnon kehittämisen jatkotyöryhmän mietintö (pdf)

-> Mene Ortodoksi.netin keskustelupalstalle kommentoimaan mietintöä -> Keskustelusäie: Kirkolliskokous 2010