Toiminnot

ONL - Alustava suunnitelma 2010

Kohteesta Ortodoksi.net

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry

Liite ortodoksisten järjestöjen tekemään yhteiseen avustusanomukseen

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n yleisavustusanomuksen perustelut

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry anoo kirkolta yleisavustusta 130.000,- euroa toimintavuodelle 2010. Anottava summa on noin 10 % nykyistä avustusta suurempi. Aiemmin ONL:n kirkolta saamaa avustusta on korotettu vuonna 2004 10.000,- eurolla.

Perusteena anottavalle summalle ja korotukselle on järjestön kiristynyt taloustilanne. Vuoden 2008 tilinpäätöksen tulos oli -36.601,81 euroa ja vuonna 2007 -23.074,08 euroa. Talouden heikentyminen on osaltaan aiheutunut yleisestä kustannustason noususta, mikä näkyy mm. painatus-, posti- ja sähkökulujen kallistumisena. Suurimpana yksittäisenä tekijänä liiton menojen kasvulle voidaan kuitenkin pitää siitä, että ONL on ryhtynyt soveltamaan Ortodoksisen kirkon työehtosopimusta päätoimisten työntekijöidensä palkkaukseen 1.1.2008 lukien. Työehtosopimuksen mukaisten työn vaativuusryhmien, palkankorotusten ja sopimukseen sisältyvien työaikasäädösten noudattaminen on merkinnyt huomattavaa palkkakulujen kasvua. Työehtosopimusjärjestelmän myönteisenä piirteenä on pidettävä sitä, että työntekijät saavat nyt asiallisen korvauksen tekemästään työstä. Korvaus on suoritettu etupäässä vapaa-aikana mutta viikonlopputapahtumista ja leireiltä kertyneitä ylitunteja on jouduttu myös maksamaan rahana.

Palkat, eläkekulut ja muut henkilöstön sivukulut yhteensä: vuonna 2006 153.135,- euroa (4 kokopäiväistä työntekijää ja 51 leirinohjaajaa) vuonna 2007 180.016,- euroa (4 kokopäiväistä työntekijää ja 43 leirinohjaajaa) vuonna 2008 187.448,- euroa (3,5 kokopäiväistä työntekijää ja 46 leirinohjaajaa)

Palkka- ym. kuluihin on mennyt vuonna 2008 siis peräti 34.313,- euroa enemmän kuin vuonna 2006. Samaan aikaan liiton tulot ovat pysyneet kutakuinkin ennallaan.

Käytännössä tämä merkitsee selkeästi sitä, että tämänhetkisellä työntekijämäärällä ei voida jatkossa toteuttaa läheskään nykyisen laajuista toimintaa. Lasten ja nuorten tapahtumavikonvaihteet ja leirit syövät suhteellisesti eniten työntekijöiden työaikaresurssia. Jo nyt on jouduttu tinkimään esimerkiksi uuden opintomateriaalin tuottamisesta. Mikäli huomattavaa lisärahoitusta ei saada, toimintaa on pakko supistaa merkittävästi.

Liiton johtokunta on kiinnittänyt huomiota talouden epäsuotuisaan kehitykseen jo useamman vuoden ajan. Korjaavia toimenpiteitä on tehty esimerkiksi muuttamalla halvempiin toimitiloihin, kilpailuttamalla vakuutuksia, puhelin- ja tilitoimistopalveluja, kehittämällä Tuohustuli-lehden taloutta, korottamalla joitakin tuote- ja tapahtumamaksuja sekä selkiyttämällä leirinohjaajien palkkausta. Lisätulojen hankkiminen oman toiminnan kautta on vaikeaa, sillä ONL toimii aatteellisena yhdistyksenä, eikä sillä nykyjärjestelyllä voi olla esimerkiksi omaa liiketoimintaa.

Johtokunta on vakavasti pohtinut liiton roolia ja toimintamuotoja tulevaisuudessa. Tämän pohdinnan tueksi liitto on odottanut kirkon pitkän tähtäimen suunnitelman valmistumista. Käytännössä ONL:n uudenlainen toimintamalli voi merkitä liiton omistamasta Puroniemen leirikeskuksesta luopumista. Puroniemen nykyinen ylläpito, etenkin sähkölämmitys on kallista. Lisäksi leirikeskus vaatii lähitulevaisuudessa huomattavan laajan peruskorjauksen, jotta se täyttäisi jatkossakin viranomaisten leirikeskuskäytölle asettamat säädökset.

Edellä mainittuihin syihin vedoten ONL kunnioittavasti toivoo, että kirkko voisi jatkossakin turvata liiton toimintaedellytykset. Nyt anottava toiminta-avustuksen korotus on vain osa talouden tervehdyttämiseen tarvittavista toimenpiteistä. Liiton johtokunta pyrkii muilla päätöksillään korjaamaan tulojen ja menojen epäsuhdan mahdollisimman pikaisesti.

Kirkollisen nuorisotyön merkitystä kirkon tulevaisuuden kannalta ei voi liiaksi korostaa. ONL:ssa on vilpitön halu palvella kirkkoa parhaan kykynsä mukaan.

Tärkeälle ja vastuulliselle työllenne siunausta rukoillen ja kunnioittavasti tervehtien, ONL:n puolesta,

Joensuussa 5.6.2009

Teemu Toivonen

Johtokunnan puheenjohtaja

Kimmo Kallinen

Toiminnanjohtaja