Toiminnot

Venäläisen teologian kaksi tietä (väitöskirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Venäläisen teolgian kaksi tietä (väitöskirja))
Väitöskirjan kansi
Veikko Purmonen: Venäläisen teologian kaksi tietä – Sergei Bulgakovin ja Georges Florovskyn välinen ortodoksisen teologian identiteettiä ja ekumeniakäsitystä koskeva debatti
ISBN 978-952-61-3498-7
Kustantaja ja julkaisija: Itä-Suomen yliopisto (Disserdations in Edication, Humanities and Theology N:o 158)
Julkaisuvuosi: 2020
Sivumäärä: 301 sivua
Koko: 250 x 175 mm
Sidos: liimasidottu / pehmytkantinen

Lue lisää väitöskirjasta sivulta: Venäläisen teologian vastakkaiset suuntaukset johtivat identiteettikriisiin

Väitökirja netissä PDF-tiedostona: Venäläisen teologian kaksi tietä (väitöskirja)

Sisällysluettelo

 • TIIVISTELMÄ
 • ABSTRACT
 • ESIPUHE
 • I JOHDANTO
  • 1.1 Ortodoksisten kirkkojen tulo ekumeeniseen liikkeeseen
  • 1.2 Venäläiset emigranttiteologit ekumenian uranuurtajina
  • 1.3 Sergei Bulgakovin kaikkiykseyttä korostava kirkkokäsitys ja sen pohjalta rakentuva ekumeeninen visio
  • 1.4 Georges Florovskyn neopatristinen ohjelma vastareaktiona venäläiseisen teologian pseudomorfoosille ja Bulgakovin ekumeniatulkinnalle
  • 1.5 Tutkimustehtävä ja -metodi
  • 1.6 Primaarilähteet, aiempi tutkimus ja kirjallisuus
  • 1.7 Sekundaarilähteet
  • 1.8 Tutkimuksen kulku
 • II KÄSITYS VENÄLÄISEN TEOLOGIAN LÄNSIMAISTUMISESTA JA KIRKON KOKEMUKSET YHTEYDESTÄ MUIHIN KIRKKOIHIN
  • 2.1 Ortodoksisen teologian läntisen suuntautumisen historiallinen konteksti
  • 2.2 Geopoliittisten muutosten ja läntisten yhteyksien vaikutus ortodoksiseen teologiaan ja teologiseen koulutukseen Venäjällä
  • 2.3 Patriarkka Kyrilloksen "harharetki" protestantismiin
  • 2.4 Pietari Mogila venäläisen teologian ja teologisen koulutuksen latinalaistajana
  • 2.5 Kirkko "valtion vankina" - Pietari Suuren toteuttama kirkon hallinnon uudistus
  • 2.6 Teologisen koulutuksen organisoituminen ja uudistuminen
  • 2.7 Hengellisten oppilaitosten teologiset suuntaukset
  • 2.8 Metropoliitta Filaret teologikoulutuksen uudistajana
  • 2.9 Luostarit hengellisinä ja teologisina keskuksina
  • 2.10 Aleksei Homjakov venäläisen teologian uudistajana
   • 2.10.1 Homjakovin teologian konteksti
   • 2.10.2 Kirkkokäsitys Aleksei Homjakovin teologian keskuksena
   • 2.10.3 Kirkon oppia valvova auktoriteetti Homjakovin teologiassa
   • 2.10.4 Sakramentit ja jumalanpalvelukset kirkon uskon ilmaisuna Homjakovin teologiassa
   • 2.10.5 Homjakovin teologian arviointia
  • 2.11 Venäläisen ekumenian ja teologian kahden suuntauksen syntyvaiheet
   • 2.11.1 Venäjän kirkon ekumeeniset yhteydet 1800-luvulla
   • 2.11 .2 Venäläisen teologian suuntautuminen hellenismistä läntiseen filosofiaan
   • 2.11.3 Omaleimaisen venäläisen filosofian synty ja vaikutus teologiaan
   • 2.11.4 Vladimir Solovjevin sofiologinen filosofia ja käsitys .kaikkiykseydestä
   • 2.11.5 Solovjevin käsitys kirkon ykseydestä ja jakaantumisesta
   • 2.11.6 Solovjevin teokraattinen utopia
   • 2.11.7 Kirkon ykseyden trinitaarinen ja kristologinen perusta Solovjevin teokratiassa
   • 2.11.8 Solovjevin apokalyptinen visio kirkkojen yhdistymisestä
   • 2.11.9 Solovjevin vaikutus venäläisen teologian länsimaistumiseen ja pseudomorfoosiin
 • III SERGEI BULGAKOVIN FILOSOFIAN JA TEOLOGIAN KEHITYSVAIHEET, KIRKKOKÄSITYS JA EKUMEENINEN VISIO
  • 3.1 Bulgakovin teologian henkilöhistoriallinen konteksti
  • 3.2 Bulgakovin ekskursio marxilaisuuteen
  • 3.3 Filosofian ja teologian rajanvetoa Bulgakovin ajattelussa
  • 3.4 Kirkkoisien vaikutus Bulgakovin teologiassa
  • 3.5 Bulgakovin sofiologisen filosofian tausta ja teologinen tulkinta
  • 3.6 Jumala ja maailma Bulgakovin ajattelussa
  • 3.7 Bulgakovin sofiologiaa koskevat harhaoppisyytökset
   • 3.7.1 Bulgakovin sofiologiaa tutkineet venäläiset jurisdiktiot
   • 3.7.2 Moskovan patriarkaatin ukaasi Bulgakovin sofiologiasta
   • 3.7.3 Bulgakovin tuomio synodaalikirkossa
   • 3.7.4 Bulgakovin sofiologian käsittely Länsi-Euroopan eksarkaatissa
  • 3.8 Bulgakovin kirkkokäsitys
   • 3.8.1 Ekklesiologia Bulgakovin teologiassa
   • 3.8.2 Sofiologia kirkkokäsityksen avaimena
   • 3.8.3 Jumalansynnyttäjä – kristittyjen ja koko ihmiskunnan äiti
   • 3.8.4 Luomakunta matkalla kosmiseen transfiguraatioon
   • 3.8.5 Kirkon yhteiskunnallinen ja poliittinen osallistuminen
   • 3.8.6 Sofiologia institutionaalisessa ekklesiologiassa
   • 3.8.7 Kirkon ykseys on ykseyttä moninaisuudessa
   • 3.8.8 Konsiliaarisesta hallinnosta kohti paavillista monarkiaa
   • 3.8.9 Oppia valvova ja selittävä auktoriteetti protestantismissa
   • 3.8.10 Kirkon papillinen palvelustehtävä ja hierarkian aseman vakiintuminen
   • 3.8.11 Apostolinen suksessio hierarkian ja koko kirkon funktiona
   • 3.8.12 Kirkon profeetallinen palvelustehtävä
   • 3.8.13 Bulgakovin profeetallinen protesti haudan takaa
  • 3.9 Bulgakovin ekumeeninen visio
   • 3.9.1 Bulgakovin käsitys kristikunnan hajaannuksesta
   • 3.9.2 Bulgakov ekumeenisena sillanrakentajana
   • 3.9. 3 Interkommuunio: ykseyden rakentamisen väline vai päämäärä?
   • 3.9.4 Papillisen ja profeetallisen palvelustehtävän rajanvetoa Bulgakovin ekumeniassa
   • 3.9.5 Bulgakov yhteyksien rakentajana anglikaaniseen kirkkoon
   • 3.9.6 Bulgakovin ehdotus osittaisesta interkommuuniosta
   • 3.9.7 Bulgakovin ekumenia hierarkkis-sakramentaalisella tasolla
   • 3.9.8 Bulgakovin teologian ja ekumeenisen ajattelun maineen palautus
 • IV FLOROVSKYN NEOPATRISTINEN SYNTEESI TEOLOGISENA OHJELMANA — PALUU KRISTILLISEEN HELLENISMIIN
  • 4.1 Kristillinen usko ja hellenistinen kulttuuri
  • 4.2 Patristinen teologia kristillisen hellenismin ilmaisuna
  • 4.3 Kristillisen hellenismin teologinen sisältö
  • 4.4 Kirkkoisät ja nykyajan teologia
  • 4.5 Kristillistä hellenismiä vai hellenisoitua kristillisyyttä?
  • 4.6 Uuspatristiseen synteesiin sisältyvän kirkkokäsityksen teologiset lähtökohdat
   • 4.6.1 Ekklesiologia teologian osa-alueena
   • 4.6.2 Ykseys Kristuksessa - kirkon kristologinen ulottuvuus Pyhän Kolminaisuuden ilmoituksena
   • 4.6.3 Ykseys Pyhässä Hengessä - kirkon pneumatologinen ulottuvuus
   • 4.6.4 Kristologisen ja pneumatologisen ulottuvuuden - yhteensovittaminen
  • 4.7 Florovskyn käsitys ortodoksisesta kirkosta, muista kirkoista ja kristillisistä yhteisöistä
   • 4.7.1 Ortodoksinen kirkko Kristuksen yhtenä kirkkona
   • 4.7.2 Ortodoksinen kirkko ja muut kristilliset yhteisöt
   • 4.7.3 Kirkko kirkon kanonisten rajojen ulkopuolella
   • 4.7.4 Ekonomia ja kirkon kanoniset rajat
  • 4.8 Ortodoksinen kirkko ja ekumenia Florovskyn ajattelussa
   • 4.8.1 Kutsu hajaannuksesta ykseyteen
   • 4.8.2 Ekumenian päämäärä: kohti ykseyttä yhdessä kirkossa
   • 4.8.3 Ykseyden rakentamisen menetelmät
   • 4.8.4 Interkommuunio ekumeenisena ongelmana
   • 4.8.5 Matkalla kohti ykseyttä: saavutukset, mahdollisuudet ja rajoitukset
   • 4.8.6 Florovskyn uuspatristinen ohjelma kontekstuaalisena teologiana
  • 4.9 Kokonaisarvio Georges Florovskyn käsityksestä ortodoksisen teologian läntisestä vankeudesta ja pseudomorfoosista
   • 4.9.1 Bysanttilaisen ja venäläisen teologian kaksi tietä
   • 4.9.2 Varhaiset reaktiot Florovskyn käsitykseen venäläisen teologian läntisestä vankeudesta ja pseudomorfoosista
   • 4.9.3 Exodus läntisestä vankeudesta kohti hellenismiä
   • 4.9.4 Florovskyn neopatristisen ohjelman arviointia modernissa teologiassa
   • 4.9.5. Loppuarvio Florovskyn ja Bulgakovin edustamista kahdesta vastakkaisesta teologisesta suuntauksesta
 • V TUTKIMUSTULOKSET
 • VI SUMMARY
 • VII LYHENTEET
 • VIII LÄHTEET JA KIRJALLISUUS
  • LIITE 1 Nestoriolaisuus, monofysitismi ja Khalkedonin kristologinen synteesi
  • LIITE 2 Kontekstuaalisen teologian haasteet