Toiminnot

Tacksägelseböner efter den heliga Nattvarden

Kohteesta Ortodoksi.net

Versio hetkellä 9. heinäkuuta 2009 kello 22.32 – tehnyt Petja (keskustelu | muokkaukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)

Präst: Ära vare Dig, o Gud! (3 gånger)

Läsare:

Bön av Basileios den Store

Jag tackar Dig, Herre min Gud, för att Du icke förskjutit mig, syndare, utan låtit mig mottaga Dina heliga gåvor. Jag tackar Dig för att Du låtit mig, ovärdige, bliva delaktig av Dina allrarenaste och himmelska gåvor. Du kärleksfulle Härskare, som har dött och åter uppstått för vår skull och som har givit oss dessa högheliga och livgivande Hemligheter till våra själars och kroppars väl och helgelse; giv att de må bliva även mig till själens och kroppens hälsa, till förjagande av allt, som står mig emot, till ett ljus för min själs ögon, till själafrid, till en tro, som icke kommer på skam, till oskrymtad kärlek, till tillväxt i visdom, till uppfyllande av Dina bud, till mottagande av Din nåd och tillägnelse av Ditt Rike. Giv att jag, bevarad genom dem i Din helighet, alltid må minnas Din nåd och icke mer leva för mig själv utan för Dig, vår barmhärtige Härskare. Och när jag skall skiljas från denna världen i hopp om evigt liv, må jag då vinna den eviga vilan där, varest den högtidsfirande skarans röst aldrig tystnar och där saligheten är utan ände för dem som skåda Ditt anlete. Ty för dem, som älska Dig, är Du deras sanna åstundan och deras outsägliga glädje, o Kristus vår Gud, och Dig lovsjunger allt skapat i evighet. Amen

Bön av Basileios den Store

O Kristus, vår Härskare och Gud, Du evigheternas Konung och världsalltets Skapare! Jag tackar Dig för alla goda gåvor, som Du har givit mig, och i synnerhet för Dina allrarenaste och livgivande Hemligheter. Jag beder Dig därför, Du gode och kärleksfulle; bevara mig under Ditt beskärm och under Dina vingars skugga! Förläna mig att till mitt sista andetag kunna värdigt och med rent samvete taga del av Dina Hemligheter till syndernas förlåtelse och till evigt liv. Ty Du är livets Bröd och helighetens Källa, alla goda gåvors Givare, och Dig, tillika med Fadern och Den Helige Ande, hembära vi ära! Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.


Bön av den hel. Kyrillius av Alexandria

Din heliga Lekamen, Herre Jesus Kristus, vår Gud, blive mig till evigt liv och Ditt rena Blod till syndernas förlåtelse. Blive mig denna Nattvardsgång till glädje, hälsa och fröjd. Förläna mig syndare att vid Din förskräckande tillkommelse få stå på Din härlighets högra sida, för din allraheligaste Moders och alla helgons förböners skull. Amen.

Bön till den allraheligaste Gudaföderskan

Allraheligaste Härskarinna, Du Gudaföderska, Du ljus för min förmörkade själ, mitt hopp, mitt beskydd, min tillflykt, min tröst och min glädje! Jag tackar Dig för att Du låtit mig, ovärdige, bliva delaktig av Din Sons allraheligaste Lekamen och Hans dyrbara Blod. Du som födde det sanna Ljuset, upplys mitt hjärtas andliga ögon. Du som födde odödlighetens Källa, giv liv åt mig, som är död i mina synder. Du den nådige Gudens Moder, själv full av kärleksfull nåd, förbarma Dig över mig och giv mig ödmjukhet och hjärtats förkrosselse, stillhet i mina tankar och frihet för mitt fängslade förnuft. Förläna mig att till mitt sista andetag utan dom få mottaga de heliga Hemligheternas helgelse, till helande av kropp och själ. Giv mig botens och bekännelsens tårar, så att jag må lovsjunga och prisa Dig under alla mina livsdagar, ty välsignad och prisad är Du i evighet.

Simeons lovsång

Diakon: Herre, nu låter Du Din tjänare fara i frid, efter Ditt ord, ty mina ögon hava sett Din frälsning, vilken Du har berett inför alla folk; ett ljus till hedningarnas upplysning och Ditt folk Israel till pris. (Luk.2:29-32)

Helige Gud, helige Starke, helige Odödlige, förbarma Dig över oss. (3 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande, Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen

Allraheligaste Treenighet, förbarma Dig över oss! Herre, rena oss från våra synder! Härskare, förlåt oss våra överträdelser! Helige, kom till oss och hela våra brister för Ditt namns skull!

Herre, förbarma Dig (3 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Fader vår, som är i Himlarna! Helgat varde Ditt namn; tillkomme Ditt rike; ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem, oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Präst: Ty Riket är Ditt, och makten och härligheten; Fader och Son och Helig Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Läsare: Amen.

Sluttroparion till hel. Johannes Chrysostomos

Ditt tals ljuvlighet, lik en eldslåga, har upplyst jordens krets, har åt jorden förvärvat barmhärtighetens skatter och visat oss ödmjukhetens höghet. Du som undervisar genom dina ord, fader Johannes Chrysostomos, bed till Ordet, Kristus vår Gud, att han må frälsa våra själar.

Sluttroparion till hel Basileios den Store

Ut över hela jorden gick din berömmelse, då den mottog ditt ord, genom vilket du undervisat i fromhet, förklarat tingens väsen och smyckat människornas seder. Konungsliga prästadöme, helige fader, bed till Kristus vår Gud, att skänka oss stor barmhärtighet.

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande.

Kontakion till hel. Johannes Chrysostomos

Från himmelen mottog du gudomlig nåd och genom din muns tal undervisar du alla att tillbedja den ene Guden i Hans Treenighet. Saligaste ärevördige Johannes Chrysostomos, vi prisa dig, ty du är vår lärare, som för oss uppenbarar gudomliga hemligheter.

Kontakion till hel. Basileios den Store

Du har framträtt som en Kyrkans oomkullrunkelige grundpelare, erbjudande alla människor det oförytterliga Riket och med dina lärosatser framställande himmelrikets uppenbarelse, o ärevördige Basileios.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Hymn till Gudaföderskan

Du de kristnas beskydd som icke låter någon komma på skam, Du ständiga Förebedjerska hos Skaparen, förakta icke syndarnas bönerop utan var i Din nåd snar att hjälpa oss, när vi i tro ropa till Dig. Skynda att lyssna till vår bön, o Gudaföderska, Du som alltid beskyddar dem, som ropa till Dig.

(Eller dagens troparion)

Herre, förbarma Dig. (3 gånger)

Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer; Du som orörd födde Gud, Ordet, sanna Gudaföderska, högt prisa vi Dig. Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Herre, förbarma Dig. (3 gånger)

Välsigna, o fader.

Lilla slutvälsignelsen

Präst: Kristus, vår sanne Gud, må för sin allrarenaste Moders, alla våra ärevördiga och gudshängivna fäders (den hel. Johannes Chrysostomos resp. Basileios den Stores) och alla helgons förböners skull förbarma sig över oss och frälsa oss, ty Han är god och människoälskande.

Läsare: Amen.

Herre, förbarma Dig. (3 gånger)

Översättning: Ärkepräst Christofer Klasson (Ortodox Bönbok, Uppsala 1980)