Toiminnot

Herodion, Rufus, Asynkritos, Flegon ja Hermas

Kohteesta Ortodoksi.net

Pyhät apostolit Herodion (Rodion), Rufus, Asynkritos, Flegon ja Hermas sekä Agabos kuuluivat Kristuksen seuraamiseen ja Hänen evankeliumiaan saarnaamaan lähtevään ja siihen sitoutuneeseen ja erityisesti valittuun seitsemänkymmenen apostolin (muistopv. 4.1.) joukkoon.

Apostolien kohtalot ja identiteetit osin epäselviä

Pyhä apostoli Herodion (tunnetaan myös nimellä Rodion) oli joidenkin lähteiden mukaan apostoli Paavalin (muistopv. 29.6.) sukulainen. Hän oli myös Paavalin oppilas ja seurasi häntä useilla lähetysmatkoilla. Kristinuskon levitessä Balkanin niemimaalle apostolit Pietari ja Paavali nimittivät pyhän Herodionin piispaksi Patraan (Hypateen, Uuteen Patraan), jossa hän saarnasi innolla pyhää sanaa pakanoille ja juutalaisille johdattaen heitä kristinuskoon.

Herodionin lopusta on kahdenlaista tietoa. Toisen tiedon mukaan hän saarnattuaan evankeliumia epäjumalanpalvojille, nämä alkoivat heitellä häntä kivillä, hakata kepeillä ja lopulta puukottivat hänet veitsellä kuoliaaksi. Toisen tiedon mukaan Herodion parani Jumalan avulla noista iskuista ja haavoista ja lähti Paavalin mukaan lähetysmatkoille, missä hän sitten kuoli yhdessä apostoli Olympaksen kanssa samaan aikaan apostoli Pietarin kanssa vuoden 67 tienoilla mestattuina miekalla, kun taas Pietari ristiinnaulittiin.

Herodionia muistellaan myös yhdessä apostolien Olympas, Sosipatros, Tertius, Erastos ja Ouartus kanssa 10.11.

Apostoli Paavali mainitsee kirjeessään roomalaisille (Room.16:11-15):

Terveisiä heimolaiselleni Herodionille. Terveisiä Narkissoksen talonväkeen kuuluville, jotka ovat Herran omia. Terveisiä Tryfainalle ja Tryfosalle, jotka tekevät ahkerasti Herran työtä. Terveisiä Persikselle, rakkaalle sisarelle, joka on nähnyt paljon vaivaa Herran työssä. Terveisiä Rufukselle, jonka Herra on valinnut, ja hänen äidilleen, joka on kuin äiti minullekin. Terveisiä Asynkritokselle, Flegonille, Hermekselle, Patrobakselle, Hermakselle ja heidän kanssaan oleville veljille. Terveisiä Filologokselle ja Julialle, Nereukselle ja hänen sisarelleen sekä Olympakselle ja kaikille muillekin pyhille.

Näistä (jakeessa 13) 8.4. muisteltava pyhä apostoli Rufus toimi myöhemmin piispana Thebassa, joka sijaitsee Ateensta pohjoiseen Kreikassa. Hän oli perimätiedon mukaan pyhän Simon Kyrenaläisen (muistopv. 27.2.) poika. Mainita kirjeessä: ”Terveisiä … hänen äidilleen, joka on kuin äiti minullekin” oli pyhän Johannes Krysostomoksen mukaan osoitus siitä, että Rufuksen äidin täytyi olla erittäin hyveellinen nainen, jotta apostoli saattoi kirjoittaa hänestä noin. Homiliassaan Johannes Krysostomos kirjoittaa:

Koko talo oli täynnä siunausta, ja juuri oli sopusoinnussa hedelmän kanssa.

Pyhä apostoli Asynkritos (joka mainitaan jakeessa 14) kiersi saarnaamassa evankeliumia eri puolilla ja toimi piispana Hyrkaniassa Vähässä-Aasiassa. Hän koki marttyyrikuoleman, kun juutalaiset ja kreikkalaiset tappoivat hänet.

Pyhä apostoli Flegon (mainittu myös jakeessa 14) matkusti myös paljon saarnamatkoillaan levittäessään evankeliumin ilosanomaa pakanoille. Hän toimi lopulta piispana Maratonin kaupungissa Traakiassa ja hänenkin kerrotaan kokeneen marttyyrikuoleman.

Pyhä apostoli Hermas (Hermes) toimi piispana Dalmatiassa ja hänet sekoitetaan usein toiseen samannimiseen seitsemänkymmenen apostolin joukkoon kuuluvaan Hermakseen (Hermekseen), joka toimi piispana Traakian Filippopoliksessa. Tämä ensimmäinen Hermas (Hermes) viettää toisten lähteiden mukaan muistopäiväänsä maaliskuun 8. päivänä ja siksi häntä ei eräissä kalentereissa lueta tämän päivän (8.4.) muisteltavien joukkoon. Joka tapauksessa tiedot ovat näiden henkilöiden osalta erittäin epäselvät ja epävarmat. Maaliskuussa muisteltava Hermas (Hermes) ei kuitenkaan mahdollisesti ole sama, jonka apostoli Paavali mainitsee roomalaiskirjeessään. Yksi apostoli Hermas viettää muistopäiväänsä myös 5.11. yhdessä apostolien Patrobas, Linus, Gaios ja Filologo kanssa.

Pyhä apostoli Agabos kierteli muiden apostolien tapaan eri puolilla saarnaamassa ja evankeliumia levittämässä. Hänellä sanotaan olleen profetoimisen lahja. Hän ennusti Antiokiassa nälänhädän Rooman imperiumiin vuosille 44-48 (Apt. 11:27-28):

Tuohon aikaan tuli Jerusalemista profeettoja Antiokiaan. Muuan heistä, nimeltään Agabos, ilmoitti Hengen vaikutuksesta, että koko maailmaan oli tuleva suuri nälänhätä. Näin tapahtuikin Claudiuksen aikana.

sekä Kesareassa hän ennusti apostoli Paavalin kohtalon Jerusalemissa (Apt.21:10-11):

Olimme olleet kaupungissa jo useita päiviä, kun sinne saapui Juudeasta Agabos-niminen profeetta. Hän tuli luoksemme, otti Paavalilta vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja julisti: "Näin sanoo Pyhä Henki: tällä tavoin juutalaiset Jerusalemissa sitovat sen miehen, jonka vyö tämä on, ja luovuttavat hänet pakanoiden käsiin."

Suomalaisessa ortodoksisessa kalenterissa apostoli Hermas on luettu muisteltavien joukkoon 8.4. Sen sijaan suomalaisesta listasta puuttuu apostoli Agapos.

Muistopäivä

Joka tapauksessa ortodoksinen kirkko viettää apostolien Herodionin, Rufuksen, Asynkritoksen, Flegonin ja Hermasin omaa muistopäivää aina vuosittain huhtikuun 8. päivänä.

Tropari ja kontakki

Tropari, 1.säv.

Ylistäkäämme veisuin kuusijäsenistä apostolien kuoroa, | Herodionia ja Agabosta, Rufusta ja Asynkritosta, | Flegonia ja pyhää Hermasta, || sillä he aina rukoilevat Kolminaisuutta sielujemme puolesta.

Kontakki, 4.sä.

Kuin tähdet, oi pyhät apostolit | te valaisette uskovaisten tien Pyhän Hengen valolla. || Te torjutte erheen pimeyden katsoessanne lakkaamatta Jumalan Sanaan.

Kontakki, 2.säv.

Te tulitte Kristuksen opetuslapsiksi ja kaikkipyhiksi apostoleiksi, oi kunniakkaat Herodion, Rufus, Asynkritos, Flegon ja Hermas. Anokaa Herraa suomaan anteeksianto niiden rikkomuksille, jotka laulavat teidän ylistystänne.

Minea

Katso myös