Toiminnot

Palaute: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvoston työn tehostaminen

Kohteesta Ortodoksi.net

Kommentti 1.

Täsmennysehdotus:

Kuten aloitteen tekijä sivumennen toteaa, OKJ:n nykyisessä toimintastrategiassa tehottomuutta ei aiheudu vähiten siitä, että tuotetut julkaisut eivät kaikin osin vastaa potentiaalisten käyttäjien tarpeita ja kysyntää. Tämä seikka on nähdäkseni niin oleellinen, että se tulee esittää aloitteessa tämänhetkistä muotoilua selkeästi painavammin.

Vastaavalla tavalla aloitteeseen olisi aiheellista sisällyttää nimenomaan tähän ongelmaan pureutuva ratkaisuehdotus.

Nykytilanteeksi siis todetaan, että OKJ valmistelee julkaisuja kirkollishallituksen ja piispainkokouksen muodollisessa valvonnassa, jolloin piispainkokouksen päätöksenteko tapahtuu asiantuntijalausuntojen pohjalta. Nyt jää epäselväksi, millä mekanismilla OKJ:n valvonta tosiasiassa tapahtuu, samoin kuin se, millä kompetenssilla asiantuntijat nimitetään (arvattavasti kirkollishallituksen toimesta; toivottavasti ei OKJ:n johtokunnan).

Joka tapauksessa lopputuloksena siis saadaan piispainkokouksen hyväksynnällä varustettuja jumalanpalveluskirjoja, joissa pahimmoillaan kuitenkin on valitettavan runsaasti puutteita, ellei suoranaisia virheitä. Vaikutelma ulospäin on usein sellainen, että ongelmat johtuvat siitä, että julkaisuja valmistellaan salassa ja niiden toimittajien subjektiivisten mieltymysten liiaksi ohjaamina.

Koska mitään ei ole tehtävissä enää siinä vaiheessa, kun hyväksytty kirja tulee painettuna yleisön saataville, työn kulkuun on voitava vaikuttaa aikaisemmin. Näinollen olisi erittäin tärkeää, että kirjojen potentiaalisille käyttäjille varattaisiin mahdollisuus tutustua niiden suunniteltuun sisältöön jo valmisteluvaiheessa ja antaa siitä aidosti huomioon otettavaa palautetta, halutessaan julkisesti. Lisäksi kaikki uudet jumalanpalveluskirjat tulisi ennen niiden painatusta alistaa koko kirkkokunnan laajuiseen vapaaehtoiseen ja riittävän pitkäaikaiseen koekäyttöön.

Koska on oletettavaa, että jotkut tahot vastustavat toimintatavan muutosta siihen vedoten, että koekäyttö vaikuttaa kielteisesti kyseisten jumalanpalveluskirjojen kysyntään sitten kun ne on painettu, olisi syytä painottaa, että jumalanpalveluskirjojen julkaiseminen EI VOI tapahtua liiketaloudellisen kannattavuuden perustein. Eli on hyväksyttävä se tosiseikka, että jos OKJ:n halutaan olevan taloudellisessa mielessä kannattava, kate on saatava muusta toiminnasta kuin jumalanpalveluskirjojen julkaisemisesta. Mutta jumalanpalveluskirjojen myyntiä, sikäli kuin kirjat ovat riittävän laadukkaita jä käyttökelpoisia, voidaan koekäytön estämättä lisätä ainakin kahdella tavalla:

  1. pitämällä niiden hinnat kohtuullisina;
  2. velvoittamalla seurakunnat hankkimaan niitä jokin sopivaksi katsottu määrä.

Muutosehdotus:

Aloitteen kohta, jossa esitetään seurakuntalehtien ja vastaavien julkaisemisen siirtämistä OKJ:n alaiseksi, on paitsi epätarkoituksenmukainen ja epätaloudellinen, myös mahdoton toteuttaa, seurakuntien kannalta kohtuuton ja lehdistönvapauden kannalta ongelmallinen. Ehdotan sen poistamista aloitteesta.


-> Takaisin aloitteeseen