Toiminnot

Esitys järjestöjen toiminta-avustuksista vuodelle 2010

Kohteesta Ortodoksi.net

Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle -> Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2009 kirkolliskokoukselle

15.6.2009

Esityksen tekijät: Ortodoksiset järjestöt: Ortodoksinen Lähetys ry, Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu - Ortaid ry, Ortodoksisten Nuorten liitto ONL ry, Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry


ESITYS JÄRJESTÖJEN TOIMINTA-AVUSTUKSISTA VUODELLE 2010

Esitys:

Järjestöt hakevat Suomen ortodoksiselta kirkolta seuraavia toiminta-avustuksia vuodelle 2010

 • Ortodoksinen Lähetys ry 40 000 €
 • Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu Ortaid ry 35 000 €
 • Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry 130 000 €
 • Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry 40 000 €

Perustelut:

Suomen ortodoksisen kirkon järjestöt Ortodoksinen Lähetys, Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu Ortaid, Ortodoksisten nuorten liitto ja Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta toteuttavat yhdessä kirkon ja seurakuntien kanssa kirkon perustyöhön kuuluvia diakonia-, kasvatus- ja lähetystehtäviä.

Muuttuvassa maailmassa kirkko on erilaisten haasteiden edessä. Järjestöjen ammattimainen työ takaa perustehtävien pitkäkestoisen ja laadukkaan toteutuksen. Verkostojensa ja toimintansa kautta järjestöt luovat yhdessä kirkon kanssa monipuolisia mahdollisuuksia kirkon elämään kiinnittymiselle.

Kirkon avustus järjestöjen työlle on Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n avustusta lukuun ottamatta pysynyt sama viimeisten seitsemän vuoden aikana, vaikka toiminta ja sen toteuttamisen haasteet ovat muuttuneet.

Kirkon tuki järjestöjen työlle 2003 2005 2009
Ortodoksinen Lähetys ry 13 000 € 13 000 € 13 000 €
Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu Ortaid ry 25 200 € 25 200 € 25 200 €
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry 38 000 € 38 000 € 38 000 €
PSHV / Aamun Koitto lehden uudistus - - 20 000 €
Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry 108 000 € 118 000 € 118 000 €

Kirkon tuki järjestöille on tukea työn luotettavaan ja ammatilliseen toteuttamiseen. Järjestöt arvioivat ja kehittävät jatkuvasti työtään pyrkien vastaamaan ajan haasteisiin, tarpeisiin ja kysyntään.

Kirkon ja järjestöjen yhteistyön uusi avaus on vuonna 2010 järjestettävät Kirkkopäivät. Ne ovat kirkon elämän kohokohta ja konkreettinen osoitus uusien mahdollisuuksien luomisesta kirkon elämään osallistumiselle, sillä tavoitteena on koota yhteiseen juhlaan noin 5 000 ortodoksia. Kirkolliskokous myönsi Kirkkopäivien järjestämistä varten erillisen määrärahan (vuodelle 2009 20 000€ ja vuodelle 2010 40 000€), mutta sen lisäksi järjestöt osallistuvat aktiivisesti sekä taloudellisesti että osaamisensa kautta niiden järjestämiseen.

Järjestöjen työn painopisteet vuonna 2010

ORTODOKSINEN LÄHETYS RY

Ortodoksinen Lähetys vastaa Suomen ortodoksisen kirkon lähetys-, todistus- ja evankeliointitehtävän toteuttamisesta. Järjestön keskeiset toiminnot ovat koulupankki- ja missiotiimihankkeet. Keskeisiä ulkomaisia yhteistyökumppaneita ovat Kenian ortodoksinen arkkipiispakunta sekä Tansanian Mwanzan hiippakunta. Lähetysjärjestö vahvistaa lähetysvastuutta kirkon jäsenten ja työntekijöiden keskuudessa.

Vuosi 2010

 • Missiotiimitoiminnan kehittämistä ja toteuttamista jatketaan yhdessä amerikkalaisen ortodoksisen lähetyskeskuksen (Orthodox Christian Mission Center) kanssa lähettämällä kolmas yhteinen missiotiimi sekä valmistaudutaan tukemaan pitkäaikaista lähetystyöntekijää.
 • Koulupankkitoimintaa laajennetaan lisäämällä kohteita ja tehostamalla tiedostusta.
 • Lähetystietoisuuden vahvistamista jatketaan erilaisten kotimaisten tapahtumien ja kampanjoiden kautta, joissa keskitytään hiv- ja aidstyöhön, Reilun Kaupan edistämiseen sekä ortodoksiseen missiologiaan.
 • Lähetystyön verkostoitumista jatketaan kansainvälisten ja kotimaisten kumppanien kanssa osallistumalla lähetystyön Edinburgh 2010 -juhlavuoden valmisteluun ja viettoon.

ORTODOKSISEN KIRKON ULKOMAANAPU ORTAID RY

Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu Ortaid keskittyy humanitaarisen avun toimittamiseen, kehitysyhteistyöhön, kansainväliseen diakoniatyöhön ja globaaleihin haasteisiin keräysten, hankkeiden ja yhteistyöverkostojen kautta. Ortaid toimii lähialueilla Karjalassa ja Venäjällä, Baltiassa, Balkanilla ja Itä-Afrikassa. Kirkossamme Ortaid haluaa vahvistaa osaamista ihmiskaupan vastaisessa taistelussa, hiv- ja aidstyössä, peruselinolojen ja toimeentulon turvaamisessa, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistämisessä sekä ilmastonmuutoksen tuomissa haasteissa.

Vuosi 2010

 • Humanitaarinen apu: kirkon paastokeräysten ja katastrofikeräysten toteuttaminen
 • Kehitysyhteistyö: kahden uuden kehitysyhteistyöhankkeen käynnistäminen afrikkalaisten ja balkanilaisten kumppanijärjestöjen kanssa sekä sosiaalipalvelujen ja diakoniatyön kehittämiseen keskittyvän työn jatkaminen Karjalassa
 • Kansainvälinen ortodoksinen diakonia: lähialueen diakoniatyö pyhiinvaellusmatkoilla ja muiden ulkomaisten diakoniatoimijoiden kanssa verkostoituminen
 • Ekumeeninen diakonia: osaamisen kasvattaminen hiv- ja aidstyössä ekumeenisen yhteistyöverkoston kautta, osallistuminen Ekumeenisen Vastuuviikon suunnitteluun ja toteuttamiseen ja ekumeenisen diakonianäyn kehittäminen Kirkon Ulkomaanavun kanssa

PYHIEN SERGEIN JA HERMANIN VELJESKUNTA RY

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan (PSHV) palvelutehtävä kirkossa on aikuiskasvatustyö, perhetyö ja lähimmäispalvelu. PSHV vastaa opinto- ja kurssipalvelujen tuottamisesta tiistaiseuroille, kirkkokuoroille ja ortodoksia- ja ikonipiireille, julkaisee Aamun Koitto-lehteä, tuottaa opintomateriaalia alaosastoille sekä koordinoi kirkon yhteisten kirkkopäivien valmisteluja.

Vuosi 2010

 • Kirkkopäivät ovat kirkon merkittävin tapahtuma vuonna 2010. Järjestö fasilitoi monipuolisen ja noin 5000 ortodoksia kokoavan tapahtuman järjestelyjä.
 • ”Elämän suolat” -hankkeella tuetaan ikääntyvien ihmisten ja maahanmuuttajien oman elämän hallintaa ja aktivoitumista omassa elinympäristössään.
 • Aikuiskasvatus- ja perhetyötä toteutetaan tuottamalla materiaalia, järjestämällä valtakunnallisia ja hiippakunnallisia koulutustapahtumia sekä vuosijuhlat, maahanmuuttajatapahtumia ja pyhiinvaellusmatkoja.
 • Lähimmäispalvelun osaamista vahvistetaan järjestämällä vapaaehtoisten toimijoiden koulutusta yhdessä Valamon kansanopiston kanssa
 • Aamun Koitto-lehti: Kirkon äänenkannattajana lehti yhdistää hajallaan asuvia ortodokseja ja on foorumi avoimelle ja ennakkoluulottomalle keskustelulle. Lehteä kehitetään edelleen.

ORTODOKSISTEN NUORTEN LIITTO ONL RY

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry tukee hiippakuntia ja seurakuntia lapsi-, nuoriso- ja perhetyön toteuttamisessa. Järjestö kouluttaa paikallisia toimijoita kerho- ja leiritoiminnan toteuttamiseen sekä julkaisee lapsille ja nuorille suunnattua materiaalia. Järjestö vastaa kirkko on nuorille suunnatuista valtakunnallisista tapahtumista sekä toteuttaa suvaitsevaisuus-, ekumenia- ja kansainvälisyyskasvatusta. Tavoitteena on kasvattaa ja kannustaa nuoria aktiiviseen kirkon elämän osallisuuteen.

Vuosi 2010

 • Leiri- ja opintotoiminta: toteutetaan valtakunnalliset nuorisotyöpäivät Valamon luostarissa kansanopistossa sekä järjestetään leirejä, tapahtumia, kerho- ja leiriohjaajakursseja sekä kristinoppikursseja eri puolilla Suomea.
 • Vuosijuhla: valtakunnallinen nuorison suurtapahtuma pidetään Joensuussa Kirkkopäivien yhteydessä.
 • Vuosikokous pidetään Valamon luostarissa 11.4.2010.
 • Tiedotus- ja julkaisutoiminta: jatketaan noin 3 800 ortodoksikotiin leviävän Tuohustuli-lehden julkaisemista sekä tuotetaan Ponomariopas.
 • Kansainvälinen nuorisotoiminta

Liitteet

Ortodoksisten järjestöjen puolesta

Helsingissä 15.6.2009

Soili Penttonen, vpj.

Ortodoksinen Lähetys ry

Nina Loimi, vpj.

Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu Ortaid ry

Timo Tynkkynen, pj.

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry

Teemu Toivonen, pj.

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry-> Takaisin aloitteiden aloitussivulle