Toiminnot

Vuositiedote 2011

Kohteesta Ortodoksi.net

Ortodoksi.net vuositiedote tammikuussa 2011

Edellisestä vuositiedotteesta onkin jo kaksi vuotta aikaa, ja paljon on ehtinyt tapahtua sen jälkeen. Jos hieman summaisin sitä, mitä tässä on parin vuoden aikana tapahtunut. Vaihdoimme pari vuotta sitten Ortodoksi.net-sivuston julkaisualustaksi Mediawikin, mikä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Erityisesti hyötyä on tullut Ortodoksi.net-sivuston valtavan materiaalimäärän käsittelyssä, luokittelussa sekä muokkaamisessa.

Viimeisin muutos liittyi etusivuun, joka sai hieman uudenlaisen ilmeen. Samalla ryhdyimme taas päivittämään Ortodoksi.net-sivuston uutisblogia ja linkitimme isä Andrei Verikovin blogin etusivulle. Isä Andrei Verikov on ollut aktiivisin papistomme jäsen, joka on hyödyntänyt sähköistä mediaa oman vakaumuksensa esilletuomisessa. Linkitimme isä Andrein blogin etusivullemme siksi, että hän antaa omalla elämällään hyvän esimerkin ortodoksisille nuorille ja omalla toiminnallaan hyvän esimerkin papistollemme. Uutisia toimitamme jatkossa vähän ja lyhyesti. Silti koimme tarpeelliseksi kertoa, mitä ortodoksisessa maailmassa tapahtuu, koska tietoa sieltä välittyy meille hyvin vähän. Viimeaikaisista uudistuksistamme voisi vielä mainita viimesyksyisen keskustelupalstan päivityksen, jonka toteutti Juha Sissonen. Päivityksen ansiosta saimme uusia työkaluja keskusteluun ja ylläpitoon.

Tässä ajassa, mutta ei tätä aikaa varten

Tilastoja
  • Vuonna 2010 Ortodoksi.net-sivustolla vierailtiin 495 452 kertaa
  • Keskimäärin sivustolla oli 1357 vierailijaa päivässä
  • Vastaavat kävijämäärät ovat aiemmin olleet 419 886 vuonna 2009 ja 401 075 vuonna 2008
  • Kävijämäärä on kahdessa vuodessa kasvanut 24 prosenttia.

Pääosin työmme on ollut kahden viime vuoden aikana kartuttaa sisältöä sivustolle. Ortodoksi.net-sivusto perustettiin vuonna 2005, ja sivustolla on nyt kuuden vuoden uurastuksen jälkeen hieman yli 3 000 ortodoksisuudesta kertovaa artikkelia, eli artikkeleita on julkaistu noin 500 per vuosi. Artikkelien määrä voisi teoriassa nousta noin 50 000-60 000:een, sillä kertomista ortodoksisuudesta riittää vielä paljon. Lyhyellä matematiikalla voi laskea, että koska 3 000 artikkelin kirjoittamiseen meni kuusi vuotta, 60 000 artikkelin kirjoittamiseen tulee menemään nykyisellä tahdilla vielä noin 114 vuotta. Tosin uuden julkaisualustan myötä julkaisutahti on kasvanut - vuoden aikana (25.1.2010 - 25.1.2011) on Ortodoksi.net-sivustolla julkaistu 716 laajempaa artikkelia. Eli jos edellisvuoden tahti jatkuu, työtä on enää vain 80 vuodeksi.

Mitä sitten tapahtuu 80 vuoden jälkeen, kun kaikki olennainen ortodoksisuudesta on kerrottu? Merkkejä tästä on näkyvissä jo nyt. Vaikka voisi kuvitella, että Ortodoksi.net tekee jotenkin edistyksellistä työtä, on se itse asiassa vain pohjan luomista tuleville innovaatioille ja tulevien innovaatioiden tekijöille. Teemme siis perustyötä, jonka pohjalle muut voivat rakentaa oman työnsä. Tästä on jo monta osoitusta, sillä jo 3 000 artikkeliakin palvelevat monella tavalla. Yksi pohjatyön tuloksia on ollut liturgisten tekstien kokoaminen digitaalisessa muodossa Ortodoksi.net-sivustolle. Liturgisia tekstejä löytyy Ortodoksi.net-sivustolta tällä hetkellä jo noin 300 kappaletta, joiden sivumäärää on vaikea arvioida, mutta luku liikkuu todennäköisesti jossakin 5 000:n ja 10 000:n välillä. Tätä sivuston resurssia on ryhdytty hyödyntämään innovatiivisella tavalla Joensuun yliopiston yhteydessä toimivassa Ortodoksisessa seminaarissa, jossa opiskelijat käyttävät tablet-lukulaitteita jumalanpalveluksissa lukeakseen päivittäisiä ortodoksia tekstejä Ortodoksi.net-sivustolta. Tämä on erinomainen malliesimerkki Ortodoksi.net-sivuston pohjatyön hyödyntämisestä innovatiivisesti. Seminaarissa nyt aloitettu koulutustyö ei varmastikaan tuota hedelmää hetkessä, sillä uuteen teknologiaan liittyy aina torjuntavaihe. Mielipiteet muuttuvat vähitellen myönteisiksi, kun uusi teknologia huomataan helpoksi ja hyödylliseksi välineeksi omassa työssä.

Merkitys

Ortodoksi.net-sivustosta on tullut kuudessa vuodessa merkittävä ortodoksista kulttuuria muokkaava ja edistävä tekijä. Jonkin asian merkitystä kulttuurille on vaikea mitata. Merkityksestä kertovat enemmän yksittäiset tapahtumat, joista voi päätellä jotakin kokonaiskuvasta. Ortodoksi.net-sivusto tarjoaa vain informaatiota, mikä sinällään ei ole tärkeää, vaan tärkeää on se, miten tätä informaatiota käytetään ja miten se vaikuttaa yhteiskuntaan ja yksilöihin. Yhteiskunnan tasolla Ortodoksi.net-sivuston informaatio on tarjonnut luotettavan tietolähteen kristinuskosta. Sivustolta ovat tietonsa tarkistaneet esimerkiksi useat toimittajat, jotka siten ovat omalta osaltaan osallistuneet oikean tiedon levittämiseen. Tästä esimerkkinä voisi mainita vaikka S-ryhmän tiedotuslehden, joka siteerasi artikkelissaan Ortodoksi.net-sivustoa muutama vuosi sitten. Eräs toinen toimittaja taas etsi internetistä tietoa Sebedeuksen poikien isän nimestä ja löysi vastauksen ainoastaan Ortodoksi.net-sivustolta. Omien seurakuntalehtiemme lisäksi Ortodoksi.net-sivusto on myös ollut usein paikallisten sanomalehtien sivuilla ja valtakunnallisten televisio- ja radiokanavien aalloilla. Ortodoksi.net-sivuston vaikutus yhteiskunnassamme on siis ollut hyvin laajaa.

Paitsi että Ortodoksi.net-sivusto on ottanut passiivisen roolin tiedon tarjoajana, sivusto yrittää muuttaa maailmaa myös aktiivisesti. Tästä hyvänä esimerkkinä on syksyllä 2009 sivustolla aloitettu kampanja Turkissa sijaitsevan Halkin teologisen seminaarin avaamisen puolesta. Kampanjan alkuperäisenä tavoitteena oli tarjota suomenkielistä informaatiota Halkista ja sen tilanteesta, jotta Suomen kansalaiset ja suomalaiset päättäjät voisivat osana Euroopan unionia vaikuttaa Turkin ihmisoikeustilanteeseen. Kampanja onnistui hyvin ja sai tuekseen kaksi Euroopan parlamentin meppiä, Sari Essayahin ja Mitro Revon, joista ensimmäinen laati EU:n komissiolle kirjallisen kysymyksen. Nyt, kun tästä on kulunut reilu vuosi, Halkin tilanne näyttää jo valoisammalta ja avautuminen lähitulevaisuudessa voisi jo olla mahdollista. Vielä syksyllä 2009 tilanne näytti toivottomalta. Tilanteen muuttuminen ei tietenkään ole Ortodoksi.net-sivuston tai meppiemme ansiota, mutta olemme omalta pieneltä osaltamme olleet tukemassa ja viemässä asiaa eteenpäin - aktiivisesti. Tärkeintä kampanjassa on ollut se, että nyt suomalaiset pystyvät muodostamaan oman kantansa asiasta, kun tietoa asiasta on tarjolla.

Oman kirkkomme tasolla Ortodoksi.net on mahdollistanut uudenlaisen kulttuurin luomisen esimerkiksi opetustyöhön, sisälähetystyöhön tai jumalanpalveluselämään. Erilaisia uusia teknologioita tai Ortodoksi.net-sivuston mahdollistamia resursseja hyödynnetään kirkossamme kuitenkin vielä erittäin vähän. Innolla odotamme kirkon oman internet-sivuston tämän keväistä uudistusta, joka osaltaan on osoitus siitä, että internetin mahdollisuudet on kirkossamme ymmärretty ja niitä aletaan vähitellen hyödyntää.

Yksilötasolla Ortodoksi.net-sivuston merkitys on ollut yhteiskunnallista tehtävää merkityksellisempi. Kaikkia yksilötason vaikutuksia on mahdotonta tietää, ja ainoat, joista saamme jotakin kuvaa kokonaisuudesta, ovat ne palautteet, joita meille on lähetetty. Näistä iloisimpia ovat olleet sellaiset viestit, joissa on kerrottu Ortodoksi.net-sivuston vaikuttaneen tai nopeuttaneen liittymistä kirkkoon. Tällaisia palautteita on tullut useita. Eräs ihana palaute kertoi, kuinka kaksi henkilöä olivat löytäneet toisensa Ortodoksi.net-sivuston keskustelupalstalla ja ovat nyt naimisissa. Ortodoksi.net-sivuston merkitys näille yksilöille on siis ollut heidän koko elämäänsä muuttavaa. Näitä palautteita olisi mukava kuulla lisääkin, sillä ne auttavat jaksamaan tulevan 80 vuoden työurakan keskellä, kun huomaamme, että työllämme todellakin on positiivisia vaikutuksia muiden elämään.

Yllä oleva kertomus kahden ihmisen onnen löytymisestä Ortodoksi.net-sivuston keskustelupalstalla konkretisoi keskustelupalstan merkityksen. Ortodoksit ovat Suomessa toistaiseksi vähemmistönä ja asuvat hyvin hajallaan. Oma kotikirkko tarjoaa kohtauspaikan viikonloppuisin, mutta muuna aikana kohtaamiset jäävät vähiin. Keskustelupalstasta on tullut tärkeä kohtaamispaikka, jossa voi keskustella erilaisten ortodoksien kanssa milloin vain. Nämä kohtaamiset ovat luoneet monenlaista hedelmää. Säännönmukaiset valitukset keskustelun tason laskemisesta ja väsymiset keskusteluun ovat myös muodostuneet osaksi keskustelupalstan tapakulttuuria. Ne ovat valitettavia ja toisaalta mahdottomia estää täysin, koska olemme tekemisissä ihmisten kanssa, jotka kaikki ovat yksilöitä. Tässä toisaalta piilee keskustelun mielekkyyden ydin. Keskustelu erilaisten ihmisten kanssa on pidemmän päälle mielenkiintoisempaa kuin keskustelu ihmisten kanssa, jotka ovat täysin samanlaisia kuin itse on.

Viestintäteknologian kehitykselle yhteiskunnassamme on ollut luonteenomaista, että keskustelu on siirtynyt paikasta toiseen, kun uutta teknologiaa ja uusia palveluja on kehitetty. Myös ortodoksinen keskustelu on siirtynyt paikoista toiseen. Harva muistaa sellaiset ortodoksisen internet-keskustelun pioneerit kuin Ortoboxi ja Yahoon ortodoksiryhmät. Näistä keskustelu siirtyi esimerkiksi Suomi24-sivuston keskustelupalstalle, josta se taas siirtyi Ortodoksi.net-sivuston keskustelupalstalle. Tämä siirtyminen ei ole mitenkään loppunut. Nyt trendinä on yhä enemmän ortodoksisten keskustelujen käyminen Facebookissa. Keskustelu Facebookissa on sikäli mielekkäämpää kuin Ortodoksi.net-sivuston keskustelupalstalla, että siellä voi seurata myös muiden aihealueiden keskusteluja. Jokainen ortodoksi on myös jotakin muuta kuin pelkästään ortodoksi. Tämä ei tarkoita, että keskustelu Ortodoksi.net-sivuston keskustelupalstalla tulee loppumaan. Palstalle jää oma pieni roolinsa ortodoksien yhdistäjänä ja kohtauspaikkana.

Ortodoksi.net-sivuston ylläpito kiittää kaikkia sivuston avustajia ja lukijoita ja toivottaa kaikille armorikasta vuotta 2011!

Petja Pyykkönen

Lue lisää Ortodoksi.net sivustosta.