Toiminnot

Teologia

Kohteesta Ortodoksi.net

Teologia tarkoittaa alun perin jumaluusoppia eli järjestelmällistä jumaluuden ja siihen liittyvien aiheiden tutkimusta (kreikan kielessä: θεος / theos / jumala ja λογος / logos / sana, järki, keskustelu).

Teologia voidaan sanana jakaa kahteen merkitysluokkaan.

 1. Oppiala teologia ei ole uskonnon harjoittamista, vaan uskontoa, erityisesti kristinuskoa, uskomuksia ja uskonnollisuutta tutkiva oppiala.
 2. Uskonnollinen teologia on jonkun tietyn uskonnon, esimerkiksi ortodoksisen uskonnon opillista järjestelmää tai filosofiaa tai ortodoksisen kirkon omaa loogista tutkimusta.

Suomessa teologian maisteriksi (TM) valmistunutta kutsutaan teologiksi. Alempi teologinen korkeakoulututkinto on nykyisin nimeltään teologian kandidaatti (TK). TK-tutkinnon suorittaminen kestää noin 3 vuotta ja TM-tutkinnon suorittaminen vielä kaksi vuotta lisää eli kokonaisuudessaan viisi vuotta.

Ortodoksista teologiaa voi opiskelle Suomessa Joensuussa nykyisessä Joensuun yliopistossa, vuoden 2010 alusta Itä-Suomen yliopistossa, sen teologisessa tiedekunnassa ortodoksisen teologian laitoksella, joka on ainoa pohjoismainen ortodoksista teologiaa opettava akateeminen oppilaitos.

Ortodoksisen teologian koulutusohjelma on perustettu 1988, jolloin Suomen ortodoksinen pappisseminaari Kuopiossa lakkautettiin ja koulutus siirrettiin Joensuun yliopistoon.

Joensuussa voi opiskella (2009) ortodoksista teologiaa seuraavilla koulutusohjelmilla:

 1. teologin suuntautumisvaihtoehto (joka antaa muodollisen pätevyyden toimia teologin tai ortodoksisen kirkon papin sekä muissa ortodoksisen teologian asiantuntemusta vaativissa tehtävissä)
 2. opetusalan suuntautumisvaihtoehto (joka antaa pätevyyden toimia kahden aineen opettajana kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa)
 3. kulttuurin ja yhteiskunnan suuntautumisvaihtoehto (joka perehdyttää ortodoksisen kirkon oppiin, elämään ja historiaan ja antaa valmiudet toimia ortodoksisen teologian asiantuntijatehtävissä esimerkiksi tiedotusvälineissä tai kulttuurielämässä. Opintoihin voi sisällyttää opiskelijan kiinnostuksen mukaan myös muita kuin teologisia aineita. Opinnot eivät anna kelpoisuutta papin, kanttorin eivätkä opetusalan tehtäviin)
 4. kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto (joka perehdyttää itäisen perinteen ortodoksiseen kirkkomusiikkiin sekä kirkkomuusikon kannalta tarpeellisiin teologian alueisiin ja samalla antaa muodollisen pätevyyden ortodoksisen kirkon kanttorin tehtäviin sekä muihin ortodoksisen kirkkomusiikin asiantuntemusta vaativiin tehtäviin)

Teologian opetus on yliopistossa jaettu viiteen osa-alueeseen:

 1. eksegetiikka
 2. kirkkohistoria
 3. systemaattinen teologia ja patristiikka
 4. uskontotiede
 5. käytännöllinen teologia

Joensuun ortodoksisen teologian laitoksella teologin, opetusalan sekä kulttuurin ja yhteiskunnan suuntautumisvaihtoehdoissa pääaineeksi voi valita eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja patristiikan, käytännöllisen teologian tai uskontotieteen.

Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa pääaineena on ortodoksinen kirkkomusiikki.

Lisäksi opintoihin kuuluu klassisia kieliä (kreikkaa, hepreaa, latinaa) ja muita yleissivistäviä opintoja.

HAP