Toiminnot

Ero sivun ”Apostoli” versioiden välillä

Kohteesta Ortodoksi.net

 
Rivi 114: Rivi 114:
 
:: ''Herran viisaat apostolit, | Kristuksen viinitarhan köynnökset! | Hyveissänne te kannoitte rypäleitä, | joista meille vuotaa pelastuksen viini. | Nauttien sitä me täytymme ilolla | ja vietämme kunniakasta muistoanne, || Rukoilkaa meille suurta armoa ja syntiemme päästöä.''
 
:: ''Herran viisaat apostolit, | Kristuksen viinitarhan köynnökset! | Hyveissänne te kannoitte rypäleitä, | joista meille vuotaa pelastuksen viini. | Nauttien sitä me täytymme ilolla | ja vietämme kunniakasta muistoanne, || Rukoilkaa meille suurta armoa ja syntiemme päästöä.''
  
== Kontakki, 2.sävelmä ===
+
=== Kontakki, 2.sävelmä ===
  
 
:: ''Tänään Kristus kallio kirkastaa suurimmalla kunnialla uskon kallion ja apostolien johtajan yhdessä Paavalin ja kahdentoista apostolin kanssa. Heidän muistoaan me vietämme uskon innossa antaen kunnian Hänelle, joka heidät kirkasti.''
 
:: ''Tänään Kristus kallio kirkastaa suurimmalla kunnialla uskon kallion ja apostolien johtajan yhdessä Paavalin ja kahdentoista apostolin kanssa. Heidän muistoaan me vietämme uskon innossa antaen kunnian Hänelle, joka heidät kirkasti.''

Nykyinen versio 29. kesäkuuta 2022 kello 08.49

Apostoli-sanan perustana on kreikan kielen apostolos (lähetti, lähettiläs, sananmukaisesti ’ hän, joka lähetettiin’), josta se on sitten otettu lähes sellaisenaan useimpiin kieliin tarkoittamaan ensisijaisesti Herramme Jeesuksen Kristuksen maailmaan lähettämiä opetuslapsia, joiden tarkoituksena oli julistaa evankeliumia, kertoa taivasten valtakunnasta ja viedä kristinuskoa maailman eri kansoille. Apostolien tehtävänä oli kertoa Kristuksesta sekä siitä, että hän ylösnousemuksellaan on pelastanut meidät. Alkuaan tämä sotilaallinen termi viittaa eräällä tavalla niihin, jotka lähetettiin vihollisia vastaan.

Apostoli kristillisessä asiayhteydessä viittaa Kristuksen evankeliumia eteenpäin vievään lähetystyöntekijään. Sana apostoli esiintyy Raamatun evankeliumeissa vain kaksi kertaa. Toisen kerran Markuksen evankeliumissa (Mark.3:16-19) ja toisen kerran Matteuksen evankeliumissa. Tässä tuo jälkimmäinen (Matt.10:2-4) siteerattuna:

"Päivän koittaessa hän kutsui luokseen opetuslapsensa ja valitsi heistä kaksitoista, jotka nimesi apostoleiksi."

Kaksitoista apostolia

Kristus ja 12 opetuslasta
(kuva © Hannu Pyykkönen)

Herramme Jeesus Kristus valitsi ja nimesi perimätiedon ja Raamatun mukaan kaksitoista apostolia alkuperäiseen omaan opetuslapsiensa yhteisöön, jonka tehtävänä ja toimeksiantona oli uskon jakaminen. Kristuksen ja uskonsa kavaltaneen apostoli Juudaksen sijalle valittiin myöhemmin uusi apostoli, Mattias. (Apt.1:23-26)

"Ehdolle pantiin kaksi miestä: Joosef Barsabbas, toiselta nimeltään Justus, sekä Mattias. Sitten kaikki rukoilivat: "Herra, sinä joka tunnet kaikkien sydämet, ilmoita, kumman näistä kahdesta olet valinnut astumaan tähän palvelutehtävään ja apostolin virkaan, josta Juudas luopui mennäkseen sinne, minne kuului." Sen jälkeen he heittivät miehistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiakselle. Näin hänet valittiin ja liitettiin kahdentenatoista apostolien joukkoon."

Apostolien tehtävästä Raamattu sanoo myös näin (Matt.10:5-8):

"Nämä kaksitoista Jeesus lähetti matkaan annettuaan heille ohjeet: "Älkää menkö vierasheimoisten keskuuteen älkääkä mihinkään Samarian kaupunkiin. Sen sijaan menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo ja julistakaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle.' Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa."

Matteuksen evankeliumissa sanotaan lisäksi (Matt.28:19-20):

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa."

Kaikki 12 apostolia on kuvattu ehtoollisen asettamista kuvaavaan ikoniin. Ikonista voidaan nähdä, että apostoli Johannes nojaa Kristuksen olkaan ja apostoli Juudas Iskariotilta puuttuu sädekehä, nimbus.

Näiden kahdentoista apostolin nimet on listattu Raamatussa Matteuksen (Matt.10:2), Markuksen (Mark.3:14) ja Luukkaan (Luuk.6:12) evankeliumeissa sekä Apostolien teoissa (Apt.1:13, 26). Nämä kaksitoista apostolia ovat:

 1. Simon, toiselta nimeltään Pietari
 2. Andreas (Ensinkutsuttu), Pietarin veli
 3. Jaakob Sebedeuksen poika joka sai myös nimen Boanerges, ukkosenjylinän poika
 4. Johannes, Jaakobin veli, myös Boanergekseksi kutsuttu
 5. Filippus
 6. Bartolomeus
 7. Tuomas
 8. Matteus, publikaani
 9. Jaakob Alfeuksen poika
 10. Taddeus, jota kutsuttiin myös Juudaaksi (Juudas Jaakobin poika) sekä Lebbeukseksi, Herran veli
 11. Simon Kananeus, tunnetaan myös nimellä Simon Kiivailija
 12. Juudas Iskariot, joka kavalsi Jeesuksen ja joka korvattiin uudella apostolilla, Mattiaksella.

Johanneksen evankeliumi ei listaa apostoleja eikä edes kerro heidän lukumääräänsä, mutta evankeliumissa mainitaan seuraavat apostolit: Andreas, Juudas Iskariot, Pietari, Tuomas (jota kutsutaan myös Juudaaksi), Natanael, Filippus, Sebedeuksen pojat (Jaakob ja Johannes), ja "se toinen Juudas".

Kahdentoista apostolin yhteinen muistelupäivä on ortodoksisessa kirkossa aina kesäkuun 30. päivänä.

Seitsemänkymmentä apostolia

Seitsemänkymmentä apostolia ovat ne, jotka Herra valitsi Luukkaan evankeliumin mukaan 12 apostolin lisäksi avustamaan heitä saarnaamisessa ja evankeliumin levittämisessä. Myöhemmin 12 apostolia lisäsivät muitakin tähän joukkoon, jotka lähetettiin alkuperäisten 70 apostolin ohessa saarnaamaan evankeliumia. Vaikka siis näiden apostolien lukumäärä ylittää tuon alkuperäisen, Kristuksen valitseman 70 apostolin lukumäärän, siitä huolimatta heihin viitataan puhuttaessa 70 apostolista ja puheessa käytetään termiä 70 apostolia tai yksi 70 apostolista.

Seitsemästäkymmenestä apostolista on oma artikkelinsa ja siinä on lueteltu näitä apostoleita ja kerrottu jotain heidän tehtävistään. (kts.-> artikkeli)

Apostoli Paavali

Edellä mainittujen lisäksi Paavali Tarsolaista nimitetään myös apostoliksi, vaikka hän ei ole toiminut koskaan yhdessä Jeesuksen kanssa. Hänestä sanotaan, että Jumala kutsui hänet apostolin tehtävään ja hän lähti ensimmäisenä saarnaamaan evankeliumia pakanoitten keskuuteen. Häntä ei alkuaan pidetty täysivaltaisena apostolina, ja hän joutui monesti puolustamaan valtuutustaan. Omaa apostoliuttaan hän puolustelee korinttilaiskirjeessä (1.Kor.9:1-2):

"Enkö minä ole vapaa? Enkö ole apostoli? Enkö ole nähnyt Herraamme Jeesusta? Ettekö te itse ole tulos minun työstäni Herran palveluksessa? Jos eivät muut pidäkään minua apostolina, teidän apostolinne ainakin olen. Tehän olette sinetti, joka vahvistaa, että olen Herran apostoli."

Hän kuitenkin piti myös itse itseään vähäisimpänä apostoleista, koska oli aiemmin vainonnut kristittyjä. Apostoli Paavali vietti elämänsä Kristuksen kärsimyksistä ja tehtävästä puhuen, perustaen ja organisoiden kirkkoja kaikkialle, missä liikkui. Häntä nimitetään myös tästä syystä pakanoitten apostoliksi. Myös Paavali itse nimitti itseään tuolla nimellä sanoessaan kirjeessään roomalaisille (Room.1:1):

"Paavali, Kristuksen Jeesuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi ja valittu julistamaan Jumalan evankeliumia, tervehtii kaikkia Roomassa olevia Jumalalle rakkaita ja hänen kutsumiaan pyhiä."

Ortodoksisessa kirkossa apostoli Paavali on korotettu apostoli Pietarin rinnalle ja heidät kuvataankin usein samaan ikoniin ja ortodoksinen kirkko muistelee heitä vuosittain omana yhteisenä muistelupäivänään kesäkuun 29. päivänä.

Muita apostoleja

Raamatussa on mainittu evankeliumeissa muitakin henkilöitä, joita nimitetään apostoleiksi. Edellä mainittiin muun muassa Johanneksen evankeliumissa (Joh.1:35-51) mainittu Natanael sekä Apostolien teoissa (Apt.14:14) mainittu Barnabas, joka esitellään apostoli Paavalin työtoverina ja lasketaan joissakin luetteloissa kuuluvaksi 70 apostoliin.

Myös Jaakobia, Herran veljeä nimitetään apostoliksi. Raamatussa apostoli Paavali nimeää hänet yhdeksi seurakunnan pylväistä, pilareista, yhdessä Pietarin (Keefas) ja Johanneksen kanssa. (Gal.2:9). Apostoli Jaakob luetaan myös usein kuuluvaksi 70 apostolin joukkoon ja hänen sanotaan olleen ensimmäinen noista 70:stä.

Roomalaiskirjeessä (Room.16:7) apostoli Paavali nimeää apostoleiksi Andronikoksen ja Junian, joista ainakin Andronikoksen on arveltu kuuluvan myös 70 apostolin joukkoon.

Useita ortodoksisia pyhiä nimitetään arvonimellä ’apostolien vertainen’. Tällainen oli esimerkiksi Jeesuksen naispuolinen opetuslapsi Magdalan Maria, jota nimitetään myös apostolien apostoliksi. Myös myöhempiä pyhiä on nimetty tällä ’apostolien vertainen’ -arvonimellä.

Eräille pyhille on annettu myös paikkaan liittyviä apostoli-nimiä. Tällaisia ovat muiden muassa seuraavat:

 • Abessiinian apostoli, pyhä Frumentius
 • Ardennien apostoli: pyhä Hubert (656-727)
 • Armenian apostoli: pyhä Grigor Valontuoja (256–331)
 • Englannin apostoli: pyhä Augustin Canterburylainen (+ 604)
 • Espanjan apostoli: apostoli Jaakob
 • Frankkien apostolit: pyhä Denis (3. vs.) sekä pyhä Remigius (437-533)
 • Friisien apostoli: pyhä Willibrord (657-738)
 • Gallien apostolit: pyhä Ireneus (130-200) ja pyhä Martin Toursilainen (338-401)
 • Georgian apostoli: pyhä Niina Georgialainen (320-luku)
 • Goottien apostoli: piispa Wulfila (310-388)
 • Intian apostoli: apostoli Tuomas
 • Irlannin apostoli: pyhä Patrick (373-463)
 • Karantanian apostoli: piispa Virgilius Salzburgilainen (745-784)
 • Kaukasian Albanian apostoli: pyhä Jelisei (1.vs.)
 • Norikumin (kelttien) apostoli: pyhä Severinus (+ 482)
 • Pakanoitten apostoli: apostoli Paavali
 • Parthian apostoli: apostoli Tuomas
 • Permien apostoli: pyhä Stefan Permiläinen (1340-1396)
 • Piktien (Skotlannin) apostoli: pyhä Ninian
 • Pohjoisen (Pohjois-Saksan) apostoli: pyhä Ansgar (801-864)
 • Puolan apostoli: pyhä Adalberi (+981)
 • Saksalaisten apostoli: pyhä Bonifatius (680-750)
 • Skottien apostoli: pyhä Columba (521-597)
 • Slaavien apostolit: pyhä Kyrillos (n. 820-869) ja pyhä Metodios (826-885)
 • Unkarin apostoli: pyhä Anastasius (954–1044)

Apostolit nykyaikana

Ortodoksisessa kirkossa katsotaan, että kaikki ortodoksiset piispat jatkavat apostolien perintöä ja tehtävää apostolisen suksession eli kätten päälle panemisen kautta.

HAP

Tropari ja kontakki

12 apostolin synaksis
Muistopäivä kesäkuun 30.

Tropari, 3.sävelmä

Oi pyhät apostolit, | rukoilkaa armollista Jumalaa, | että Hän antaisi || synninpäästön meidän sieluillemme.

Kontakki, 4.sävelmä

Herran viisaat apostolit, | Kristuksen viinitarhan köynnökset! | Hyveissänne te kannoitte rypäleitä, | joista meille vuotaa pelastuksen viini. | Nauttien sitä me täytymme ilolla | ja vietämme kunniakasta muistoanne, || Rukoilkaa meille suurta armoa ja syntiemme päästöä.

Kontakki, 2.sävelmä

Tänään Kristus kallio kirkastaa suurimmalla kunnialla uskon kallion ja apostolien johtajan yhdessä Paavalin ja kahdentoista apostolin kanssa. Heidän muistoaan me vietämme uskon innossa antaen kunnian Hänelle, joka heidät kirkasti.

Minea

Katso myös