Toiminnot

Esterin kirja (laaja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Tämä artikkeli muodostaa osan sarjasta:
Vanha testamentti - Septuaginta
tai lyhyemmin "LXX", Koinee-kreikkalainen versio
heprealaisesta Raamatusta
Pentateukki tai "Laki"

1. Mooseksen kirja eli Genesis
2. Mooseksen kirja eli Exodus
3. Mooseksen kirja eli Leviticus
4. Mooseksen kirja eli Numeri
5. Mooseksen kirja eli Deuteronomium

Historiakirjat

Joosua | Tuomarit | Ruut
I Samuel | II Samuel
I kuninkaiden kirja | II kuninkaiden kirja
I aikakirja | II aikakirja
I Esra | II Esra | Nehemia | Esteri (laajempana)
Judit | Tobias
I Makkabilaiskirja | II Makkabilaiskirja | III Makkabilaiskirja

Viisauden kirjat

Psalmit
Psalmi 151
Saarnaaja
Jobin kirja
Sananlaskut
Laulujen laulu
Salomon psalmit
Viisauden kirja
Sirak

Pienet profeetat tai "Kaksitoista profeettaa"

Hoosea | Aamos | Miika | Joel | Obadja | Joona
Nahum | Habakuk | Sefanja | Haggai | Sakarja
Malakia

Profeetat
Suuret profeetat

Jesaja | Jeremia | Baruk | Valitusvirret
Jeremian kirje | Hesekiel | Daniel (laajempana)

Liite
IV Makkabilaiskirja


Esterin kirja (hepreaksi ‏מגילת אסתר‎) on yksi Raamatun Vanhan testamentin historiallisista kirjoista. Se on Raamatun 18. (heprealaisessa kaanonissa 17.) ja juutalaisen Tanakhin Ketuvimin kahdeksas kirja.

Sisältö

 • Johdanto
 • Mordokain uni
 • Mordokai pelastaa kuninkaan
 • Kuningatar Vasti uhmaa Artakserksestä
 • Artakserkses valitsee Esterin uudeksi kuningattareksi
 • Mordokai paljastaa salahankkeen
 • Haman päättää tuhota juutalaiset
 • Kuninkaan käskykirje
 • Mordoksai pyytää apua Esteriltä
 • Mordokain rukous
 • Esterin rukous
 • Ester astuu kuninkaan eteen
 • Ester järjestää pidot kuninkaalle ja Hamanille
 • Haman pystyttää hirsipuun Mordokaita varten
 • Kuningas palkitsee Mordokain
 • Hamanin tuho
 • Mordokai ja Ester kumoavat Hamanin käskyn
 • Kuninkaan uusi käskykirje
 • Juutalaiset tuhoavat vihollisensa
 • Määräys purim-juhlan vietosta
 • Artakserkseksen ja Mordokain suuruus
 • Mordokain unen selitys
 • Jälkisanat

Suppeamman heprealaisen Esterin kirjan sisältö

 • Ahasveros kuninkaana (Est. 1)
 • Esteristä tulee kuningatar (2)
 • Salaliitto Mordokaita vastaan, Haaman tahtoo tuhota juutalaiset (2-5)
 • Haaman pakotetaan kunnioittamaan Mordokaita, Haaman hirtetään (6-7)
 • Juutalaisten sallitaan puolustautua (8)
 • Juutalaiset tuhoavat vihollisensa, purim-juhla (9)


Raamatun kirjat
Vanha testamentti (heprealainen kaanon)

1. Mooseksen kirja | 2. Mooseksen kirja | 3. Mooseksen kirja | 4. Mooseksen kirja | 5. Mooseksen kirja | Joosuan kirja | Tuomarien kirja | Ruutin kirja | 1. Samuelin kirja | 2. Samuelin kirja | 1. kuninkaiden kirja | 2. kuninkaiden kirja | 1. aikakirja | 2. aikakirja | Esran kirja | Nehemian kirja | Esterin kirja | Jobin kirja | Psalmien kirja | Sananlaskujen kirja | Saarnaajan kirja | Laulujen laulu | Jesajan kirja | Jeremian kirja | Valitusvirret | Hesekielin kirja | Danielin kirja | Hoosean kirja | Joelin kirja | Aamoksen kirja | Obadjan kirja | Joonan kirja | Miikan kirja | Nahumin kirja | Habakukin kirja | Sefanjan kirja | Haggain kirja | Sakarjan kirja | Malakian kirja |

Uusi testamentti

Matteuksen evankeliumi | Markuksen evankeliumi | Luukkaan evankeliumi | Johanneksen evankeliumi | Apostolien teot | Kirje roomalaisille | 1. kirje korinttilaisille | 2. kirje korinttilaisille | Kirje galatalaisille | Kirje efesolaisille | Kirje filippiläisille | Kirje kolossalaisille | 1. kirje tessalonikalaisille | 2. kirje tessalonikalaisille | 1. kirje Timoteukselle | 2. kirje Timoteukselle | Kirje Titukselle | Kirje Filemonille | Kirje heprealaisille | Jaakobin kirje | 1. Pietarin kirje | 2. Pietarin kirje | 1. Johanneksen kirje | 2. Johanneksen kirje | 3. Johanneksen kirje | Juudaksen kirje | Johanneksen ilmestys |