Toiminnot

Viisauden kirja

Kohteesta Ortodoksi.net

Tämä artikkeli muodostaa osan sarjasta:
Vanha testamentti - Septuaginta
tai lyhyemmin "LXX", Koinee-kreikkalainen versio
heprealaisesta Raamatusta
Pentateukki tai "Laki"

1. Mooseksen kirja eli Genesis
2. Mooseksen kirja eli Exodus
3. Mooseksen kirja eli Leviticus
4. Mooseksen kirja eli Numeri
5. Mooseksen kirja eli Deuteronomium

Historiakirjat

Joosua | Tuomarit | Ruut
I Samuel | II Samuel
I kuninkaiden kirja | II kuninkaiden kirja
I aikakirja | II aikakirja
I Esra | II Esra | Nehemia | Esteri (laajempana)
Judit | Tobias
I Makkabilaiskirja | II Makkabilaiskirja | III Makkabilaiskirja

Viisauden kirjat

Psalmit
Psalmi 151
Saarnaaja
Jobin kirja
Sananlaskut
Laulujen laulu
Salomon psalmit
Viisauden kirja
Sirak

Pienet profeetat tai "Kaksitoista profeettaa"

Hoosea | Aamos | Miika | Joel | Obadja | Joona
Nahum | Habakuk | Sefanja | Haggai | Sakarja
Malakia

Profeetat
Suuret profeetat

Jesaja | Jeremia | Baruk | Valitusvirret
Jeremian kirje | Hesekiel | Daniel (laajempana)

Liite
IV Makkabilaiskirja


Viisauden kirja eli Salomon viisaus on deuterokanonisiin kirjoihin eli Vanhan testamentin ns. apokryfikirjoihin kuuluva kirja, joka on mukana Septuagintassa, ortodoksisessa Raamatussa. Se ei kuulu juutalaiseen Raamattuun Tanakhiin eikä protestanttisiin Raamattuihin.

Viisauden kirjasta ei ole säilynyt hepreankielisiä kopioita, ainoastaan Septuagintassa oleva kreikankielinen teksti.

Sisältönsä puolesta Viisauden kirja luetaan Vanhan testamentin viisauskirjallisuuteen Sananlaskujen, Saarnaajan ja Sirakin kirjojen ohella.

Sisältö

 • Vanhurskaus on tie viisauteen
 • Kuolema on synnin seuraus
 • Jumalaton uskoo sattumaan
 • Jumalattoman nautinnot ja viha
 • Jumalattomat erehtyvät
 • Vanhurskasten kohtalo
 • Jumalattomien kohtalo
 • Vanhurskas - jumalaton
 • Jumalattomat katuvat liian myöhään
 • Vanhurskasten palkka
 • Vallanpitäjien vastuu
 • Etsikää viisautta
 • Salomo ylistää viisautta
 • Viisauden aarteet
 • Viisauden hedelmät
 • Salomon rakkaus viisauteen
 • Salomo rukoilee viisautta
 • Viisauden ihmeteot Aadamista Joosefiin
 • Viisaus Mooseksen aikana
 • Israel menestyy, mutta sen vihollisia rangaistaan
 • Jumalan voima ja rakkaus
 • Jumalan pitkämielisyys ja vanhurskaus
 • Epäjumalanpalvelijain hulluus
 • Epäjumalien hyödyttömyys
 • Jumalankuvien turhuus
 • Epäjumalanpalvonnan alkuperä
 • Epäjumalanpalvonnan kauhistus
 • Jumalan tuntemisen onni
 • Epäjumalanpalvelijoitten onnettomuus
 • Israelilaisten ja egyptiläisten erilaiset osat: syöpäläiset - viiriäiset
 • Pelastus käärmeistä
 • Rakeet - manna
 • Pimeys - valo
 • Lasten surmaaminen koitui egyptiläisille onnettomuudeksi
 • Egyptiläiset hukkuvat
 • Israel pelastetaan
 • Egyptiläiset - sodomalaiset
 • Loppusanat

Aiheesta muualla


Raamatun kirjat
Vanha testamentti (heprealainen kaanon)

1. Mooseksen kirja | 2. Mooseksen kirja | 3. Mooseksen kirja | 4. Mooseksen kirja | 5. Mooseksen kirja | Joosuan kirja | Tuomarien kirja | Ruutin kirja | 1. Samuelin kirja | 2. Samuelin kirja | 1. kuninkaiden kirja | 2. kuninkaiden kirja | 1. aikakirja | 2. aikakirja | Esran kirja | Nehemian kirja | Esterin kirja | Jobin kirja | Psalmien kirja | Sananlaskujen kirja | Saarnaajan kirja | Laulujen laulu | Jesajan kirja | Jeremian kirja | Valitusvirret | Hesekielin kirja | Danielin kirja | Hoosean kirja | Joelin kirja | Aamoksen kirja | Obadjan kirja | Joonan kirja | Miikan kirja | Nahumin kirja | Habakukin kirja | Sefanjan kirja | Haggain kirja | Sakarjan kirja | Malakian kirja |

Uusi testamentti

Matteuksen evankeliumi | Markuksen evankeliumi | Luukkaan evankeliumi | Johanneksen evankeliumi | Apostolien teot | Kirje roomalaisille | 1. kirje korinttilaisille | 2. kirje korinttilaisille | Kirje galatalaisille | Kirje efesolaisille | Kirje filippiläisille | Kirje kolossalaisille | 1. kirje tessalonikalaisille | 2. kirje tessalonikalaisille | 1. kirje Timoteukselle | 2. kirje Timoteukselle | Kirje Titukselle | Kirje Filemonille | Kirje heprealaisille | Jaakobin kirje | 1. Pietarin kirje | 2. Pietarin kirje | 1. Johanneksen kirje | 2. Johanneksen kirje | 3. Johanneksen kirje | Juudaksen kirje | Johanneksen ilmestys |