Toiminnot

Sirakin kirja

Kohteesta Ortodoksi.net

Tämä artikkeli muodostaa osan sarjasta:
Vanha testamentti - Septuaginta
tai lyhyemmin "LXX", Koinee-kreikkalainen versio
heprealaisesta Raamatusta
Pentateukki tai "Laki"

1. Mooseksen kirja eli Genesis
2. Mooseksen kirja eli Exodus
3. Mooseksen kirja eli Leviticus
4. Mooseksen kirja eli Numeri
5. Mooseksen kirja eli Deuteronomium

Historiakirjat

Joosua | Tuomarit | Ruut
I Samuel | II Samuel
I kuninkaiden kirja | II kuninkaiden kirja
I aikakirja | II aikakirja
I Esra | II Esra | Nehemia | Esteri (laajempana)
Judit | Tobias
I Makkabilaiskirja | II Makkabilaiskirja | III Makkabilaiskirja

Viisauden kirjat

Psalmit
Psalmi 151
Saarnaaja
Jobin kirja
Sananlaskut
Laulujen laulu
Salomon psalmit
Viisauden kirja
Sirak

Pienet profeetat tai "Kaksitoista profeettaa"

Hoosea | Aamos | Miika | Joel | Obadja | Joona
Nahum | Habakuk | Sefanja | Haggai | Sakarja
Malakia

Profeetat
Suuret profeetat

Jesaja | Jeremia | Baruk | Valitusvirret
Jeremian kirje | Hesekiel | Daniel (laajempana)

Liite
IV Makkabilaiskirja


Sirakin kirja tai (Jeesus) Siirakin kirja (lat. Ecclesiasticus, tunnetaan myös nimellä: ”Jeesuksen, Sirakin pojan, viisaus”, ”Ben Siran kirja” tai ”Ben Siran opetus) on deuterokanonisiin kirjoihin eli Vanhan testamentin ns. apokryfikirjoihin kuuluva kirja, joka on mukana Septuagintassa, ortodoksisessa Raamatussa. Se ei kuulu juutalaiseen Raamattuun Tanakhiin eikä protestanttisiin Raamattuihin.

Sirakin kirja on kirjoitettu noin vuosina 180–175 eKr. Sen kirjoittaja Jeesus Siirakin poika eli eli Ben Sira (’’Siran poika’’) kirjoitti kirjan hepreaksi. Hänen pojanpoikansa käänsi sen kreikaksi ja lisäsi kirjaan esipuheen vuoden 132 eKr. tienoilla.

Kirja on kokoelma eettisiä opetuksia. Se muistuttaa läheisesti Sananlaskuja, mutta eroaa siitä olemalla yhden kirjoittajan kirjoittama teos eikä kokoelma eri lähteistä koottuja ohjeita. Sirakin kirja lienee deuterokanonisista kirjoista eli apokryfikirjoista tunnetuin. Kirjan hepreankielinen teksti, jonka vielä kirkkoisä Hieronymus tunsi 400-luvun alussa ja johon on viittauksia rabbiinisessa kirjallisuudessa, oli pitkään kadoksissa. Osia siitä tuli päivänvaloon 1890-luvun lopulla Kairon Ben Ezran synagogan genizasta, umpeen muuratusta varastohuoneesta, josta löydettiin suunnaton määrä heprean- ja arameankielisiä käsikirjoituskatkelmia.

Nykyisin tunnetut hepreankieliset käsikirjoitusfragmentit kattavat 68 prosenttia koko Sirakin kirjasta. Heprealainen ja kreikkalainen tekstitraditio poikkeavat toisistaan huomattavasti. Suomeksi on käännetty sekä kreikankielinen että hepreankielinen versio. Ohjeellinen asema kuuluu silti edelleen Septuagintaan sisältyvälle kreikkalaiselle käännökselle, joka on säilyttänyt Sirakin kirjan tekstin kokonaisuudessaan ja ollut kahden vuosituhannen ajan katkeamatta käytössä eri kirkoissa.

Vanhan testamentin kanonisista kirjoista lähinnä Sirakia ovat Sananlaskut, Job, Saarnaaja ja Viides Mooseksen kirja. Uudessa testamentissa Sirakin kirjan jälkiä on ennen muuta Matteuksen evankeliumissa ja Jaakobin kirjeessä.

Sisältö

Sirakin kirja voidaan jakaa kolmeen osaan:

 1. Alussa on viisauden ylistys (’’3. persoonassa’’)
 2. Keskikohdassa kuvataan viisauden merkitystä Israelin kansalle (’’1. persoonassa’’)
 3. Lopussakirjoittaja puhuu oman viisauden etsinnästä (’’1.persoonassa’’)

Toisella tavalla tarkasteltuna kirja voidaan jakaa kahteen osaan:

 1. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan yksityisen ihmisen elämää, perhettä ja avioliittoa koskevia opetuksia
 2. Toisessa osassa opetukset kohdistuvat julkiseen elämään

Sirakin kirjaa käytetään eniten roomalaiskatolisessa kirkossa. Ortodoksisessa kirkossa siitä luetaan osia muun muassa toisena helluntainjälkeisenä sunnuntaina, jolloin muistellaan Athosvuoren pyhiä kilvoittelijoita ja Venäjän kaikkia pyhiä.

Kreikankielisen Sirakin kirjan sisältö

 • Johdanto
 • Viisauden olemus
  • Viisauden alkuperä
  • Viisaus ja jumalanpelko
 • Viisaus yksityisen ihmisen elämässä
  • Ihmisen kestävyyttä koetellaan
  • Herra on armollinen
  • Kunnioita isääsi ja äitiäsi
  • Nöyryydestä
  • Köyhyydestä ja sorrettujen auttamisesta
  • Oikea ja väärä häpeä
  • Oikea ja väärä luottamus
  • Puhu niin, että sinuun voi luottaa
  • Mitä viisaan tulee varoa
  • Perheenisän velvollisuuksia
  • Muita velvollisuuksia
  • Miten muihin ihmisiin tulee suhtautua
  • Miten naisiin tulee suhtautua
  • Valitse tarkoin seurasi
  • Viisas hallitsija
  • Ylpeydestä
  • Kunniasta
  • Ulkonäkö pettää
  • Menestyksestä
  • Varo pahoja ihmisiä
  • Varo vihamiehiäsi
  • Rikkaat ja mahtavat ovat vaarallista seuraa
  • Rikas ja köyhä
  • Oikea onni
  • Omaisuuden käyttö
  • Joka etsii viisautta, löytää onnen
  • Ihmisen vapaa tahto
  • Jumala rankaisee ja palkitsee
  • Kukaan ei voi kätkeytyä
  • Luomakunta todistaa Herran viisaudesta
  • Kutsu katumukseen
  • Herra on suuri ja armollinen
  • Anna almusi ystävällisesti
  • Varovaisuus on viisautta
  • Itsehillintä
  • Miten kuulemaansa tulee suhtautua
  • Näennäinen ja todellinen viisaus
  • Viisas menettelee oikein, tyhmä väärin
  • Synti ja sen seuraukset
  • Laiskuus ja kasvatuksen puute
  • Ystävyyden vaatimukset
  • Ohjausta kaipaavan rukous
  • Vannomisesta
  • Siveettömyyden seuraukset
 • Viisaus puhuu itsestään
  • Viisauden ylistys
  • Viisaus ja laki
  • Jeesus, Sirakin poika, viisauden opettajana
 • Viisaus yhteisön elämässä
  • Elämän ilonaikeita
  • Kelvoton vaimo ja hyvä vaimo
  • Kolme murheellista asiaa
  • Puheestaan ihminen tunnetaan
  • Salaisuuksien säilyttäminen
  • Petollisuudesta
  • Anna anteeksi lähimmäisellesi
  • Riitelemisestä
  • Panettelusta
  • Lainat, almut ja takaukset
  • Elämän perustarpeet
  • Lasten kasvatuksesta
  • Terveys on rikkautta arvokkaampaa
  • Ilo pidentää ikää
  • Rikkauden vaarat
  • Miten pidoissa tulee käyttäytyä
  • Viisas noudattaa Herran lakia
  • Jumala on luonut maailman järjestyksen
  • Kirjoittaja kuvailee opettajantyötään
  • Ole herra talossasi
  • Luota Herraan, älä uniin
  • Oikea jumalanpalvelus
  • Herra auttaa sorrettuja
  • Rukous Israelin puolesta
  • Viisas erottaa hyvän ja huonon
  • Vaimo on miehensä tuki ja turva
  • Tosi ystävä on uskollinen
  • Valitse tarkoin neuvonantajasi
  • Viisaita on monenlaisia
  • Pysy kohtuudessa
  • Lääkärin ammatista
  • Surulla on aikansa
  • Viisauden opettaminen ja ruumiillinen työ
  • Kaikella on tarkoituksensa
  • Ihmisen osa
  • Katoavat ja kestävät arvot
  • Parempi kuolla kuin kerjätä
  • Kuoleman väistämättömyys
  • Ihmisen jälkimaine
  • Mitä tulee hävetä, mitä ei
  • Pidä silmällä tytärtäsi
  • Luonto julistaa Jumalan kunniaa
  • Esi-isien ylistys
  • Henok, Nooa, Abraham, Iisak ja Jaakob
  • Mooses
  • Aaron
  • Pinehas
  • Joosua
  • Kaleb
  • Tuomarit
  • Samuel
  • Daavid
  • Salomo
  • Rehabeam ja Jerobeam
  • Elisa
  • Hiskia ja Jesaja
  • Josia
  • Jerusalemin tuho ja jälleenrakennus
  • Muinaisten aikojen suuria miehiä
  • Ylipappi Simon
  • Kolme kelvotonta naapurikansaa
  • Päätössanat
  • Kiitosrukous
  • Viisauden ylistys
  • Viisauden opettajan kutsu

Asiasta muualla


Raamatun kirjat
Vanha testamentti (heprealainen kaanon)

1. Mooseksen kirja | 2. Mooseksen kirja | 3. Mooseksen kirja | 4. Mooseksen kirja | 5. Mooseksen kirja | Joosuan kirja | Tuomarien kirja | Ruutin kirja | 1. Samuelin kirja | 2. Samuelin kirja | 1. kuninkaiden kirja | 2. kuninkaiden kirja | 1. aikakirja | 2. aikakirja | Esran kirja | Nehemian kirja | Esterin kirja | Jobin kirja | Psalmien kirja | Sananlaskujen kirja | Saarnaajan kirja | Laulujen laulu | Jesajan kirja | Jeremian kirja | Valitusvirret | Hesekielin kirja | Danielin kirja | Hoosean kirja | Joelin kirja | Aamoksen kirja | Obadjan kirja | Joonan kirja | Miikan kirja | Nahumin kirja | Habakukin kirja | Sefanjan kirja | Haggain kirja | Sakarjan kirja | Malakian kirja |

Uusi testamentti

Matteuksen evankeliumi | Markuksen evankeliumi | Luukkaan evankeliumi | Johanneksen evankeliumi | Apostolien teot | Kirje roomalaisille | 1. kirje korinttilaisille | 2. kirje korinttilaisille | Kirje galatalaisille | Kirje efesolaisille | Kirje filippiläisille | Kirje kolossalaisille | 1. kirje tessalonikalaisille | 2. kirje tessalonikalaisille | 1. kirje Timoteukselle | 2. kirje Timoteukselle | Kirje Titukselle | Kirje Filemonille | Kirje heprealaisille | Jaakobin kirje | 1. Pietarin kirje | 2. Pietarin kirje | 1. Johanneksen kirje | 2. Johanneksen kirje | 3. Johanneksen kirje | Juudaksen kirje | Johanneksen ilmestys |